Dozuril 25mg/ml 1000ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
toltrasuriil

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QP51AJ01

TOOTJA:

Dopharma Researgh B.V.

1/4
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Dozuril, 25 mg/ml lahus joogivees manustamiseks kanadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Toltrasuriil 25 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Lahus joogivees manustamiseks.
Selge värvitu kuni pruun lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana (noored munakanad ja sugukanad).
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koktsidioosi ravi noortel munakanadel ja sugukanadel (broileritel).
4.3. Vastunäidustused
Ei ole.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Korralik hügieen võib vähendada koktsidioosi riski. Seetõttu on lisaks ravile soovitatav pöörata
tähelepanu ka kasvatuses esinevatele mistahes puudujääkidele. Kanalad tuleb hoida puhtad ja kuivad.
Soovitatav on ravida kõiki rühma kuuluvaid linde.
Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb ravi alustada enne haiguse kliiniliste tunnuste levimist kogu
rühmas.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Nagu kõikide parasiidivastaste ravimite puhul, võib samasse klassi kuuluvate algloomavastaste
toimeainete sage ja korduv kasutamine ja lindude kehamassi alahindamisest tingitud alaannustamine
aidata kaasa resistentsuse väljakujunemisele. Resistentsuse tekkimise vähendamiseks on oluline täpselt
kinni pidada soovitatud annusest.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
2/4
Vältida ravimi sattumist nahale ja silma.
Kanda ravimi käsitsemisel kaitsvat riietust, sh sünteetilisest kummist kindaid.
Pesta nahale või silma sattunud pritsmed kohe veega maha.
Pärast kasutamist pesta käed ja ravimiga kokku puutunud nahk.
Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Inimesed, kes on toltrasuriili suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ei ole teada.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustamisviis: suukaudselt joogiveega.
Annustamine: 7 mg 1 kg kehamassi kohta ööpäevas kahel järjestikusel päeval, suukaudselt. See vastab
28 ml ravimile 100 kg kehamassi kohta ööpäevas või 1,4 ml ravimile ühe liitri joogivee kohta, võttes
aluseks vee tarbimise 1 liiter 5 kg kehamassi kohta.
Seda ravimit tuleb manustada kas pidevalt 48 tunni vältel või 8-tunnise perioodi vältel üks kord
ööpäevas kahel järjestikusel päeval.
Ravitavate loomade kogumass ja päevane veetarbimine tuleb täpselt välja arvutada.
Veetarbimine võib olla erinev sõltudes eriti kliinilisest seisundist, ümbritsevast õhutemperatuurist,
valgustusrežiimist, kasutatavast jootmissüsteemist, vanusest ja tõust. Kui veetarbimine on
ülalnimetatud normist suurem või väiksem, tuleb ravimi sisaldust joogivees vastavalt kohandada.
Kasutada sobivat ja õigesti kalibreeritud annustamisvahendit. Ravimit sisaldav vesi peab olema ainus
joogiallikas.
Ravimit sisaldav vesi on kõlblik ainult 24 tundi ja seda tuleb iga päev värskelt valmistada.
Lahjendused, mis on kontsentreeritumad kui 3:1000 (3 ml ravimit 1 liitri joogivee kohta), võivad
põhjustada sadestumist. Eellahjendamine ja annustamispumba kasutamine ei ole soovitatav. Eelistatult
tuleks kasutada joogiveetanki.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Talumatuse esimesed märgid, nt vee vähenenud joomine, ilmnesid soovitatud annusest viis korda
suuremate annuste manustamisel.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 16 päeva.
Munadele: mitte kasutada lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: algloomavastased ained, triasiinid
3/4
ATCvet kood: QP51AJ01
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Toltrasuriil on koktsidiotsiidse toimega triasinooni derivaat. Parasiidi tasandil vähendab toltrasuriil
respiratoorse ahela ensümaatilist aktiivsust, põhjustades endoplasmaatilise retiikulumi ja Golgi
aparaadi põletikku, perinukleaarruumi modifitseerumist ja muutusi tuuma jagunemises.
Toltrasuriil on tõhus Eimeria perekonna koktsiidide vastu. See toimib aktiivselt kõigi rakusiseste
arengustaadiumide, sh skisogoonia (sugutu sigimine) ja gametogoonia (suguline sigimine) vastu.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kodulindudel imendub toltrasuriil vähemalt 50% ulatuses. Toimeaine metaboliseerub kiiresti.
Peamine metaboliit on toltrasuriilsulfoon.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Trolamiin
Polüetüleenglükool 300
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 24 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
1-liitrised suure tihedusega polüetüleenist pudelid suure tihedusega polüetüleenist keeratava korgiga ja
eemaldatava polüetüleenist sulgurkettaga.
5-liitrised suure tihedusega polüetüleenist pudelid suure tihedusega polüetüleenist keeratava korgiga ja
eemaldatava polüetüleenist sulgurkettaga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Dopharma Research B.V.
Zalmweg 24
4/4
4941 VX Raamsdonksveer, Holland
research@dopharma.com
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1724
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 25.06.2012
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.09.2017
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.