Dozuril 50 mg/ml 250ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
toltrasuriil

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QP51AJ01

TOOTJA:

Dopharma Research B.V.

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Dozuril, 50 mg/ml, suukaudne suspensioon sigadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Toltrasuriil 50 mg
Abiained:
Naatriumbensoaat (E211) 2,1 mg
Naatriumpropionaat (E281) 2,1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Suukaudne suspensioon.
Valge või kollakas suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Siga (3–5 päeva vanused põrsad)
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koktsidioosi kliiniliste tunnuste ennetamiseks vastsündinud põrsastel (3–5 päeva vanused) farmides,
kus on kinnitatud Isospora suis’e tekitatud koktsidioosi esinemine.
4.3 Vastunäidustused
Ei ole.
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Nagu iga parasiitidevastase ravimi puhul, võib sama klassi ainuraksete vastaste ravimite sage ja
korduv kasutamine põhjustada resistentsust.
Soovitatav on ravida kõiki pesakonna põrsaid.
Hügieenimeetmed võivad vähendada koktsidioosi riski. Seetõttu on soovitatav parandada samal ajal
põrsaste elupaigas hügieenitingimusi, eriti tuleb hoolitseda kuivuse ja puhtuse eest.
4.5 Erihoiatused
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole teada.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Nahale või silma sattunud pritsmed pesta kohe veega maha.
2
Pärast toote käsitsemist pesta käed.
Inimesed, kes on toltrasuriili suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ei rakendata.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada, nt puudub koostoime kombinatsioonis raualisanditega.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Loomade individuaalseks raviks.
Iga siga tuleb ravida 3.–5. elupäeval ühekordse suukaudse annusega, mis sisaldab 20 mg toltrasuriili
kg kehamassi kohta, mis vastab 0,4 ml suukaudsele suspensioonile kg kehamassi kohta.
Ühe põrsa ravimiseks vajamineva koguse väiksuse tõttu on soovitatav kasutada 0,1 ml täpsusega
annustamisvahendit.
Suukaudset suspensiooni tuleb enne kasutamist loksutada.
Haiguspuhangu ajal on ravi üksiku põrsa jaoks piiratud väärtusega, sest peensoole kahjustus on juba
tekkinud.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Terved põrsad talusid hästi kolmekordset üleannust, talumatuse märke ei ilmnenud.
4.11 Keeluaeg
Lihale ja söödavatele kudedele: 77 ööpäeva
5 FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: parasiitidevastased ained, insektitsiidid ja repellendid: algloomavastased
ained: triasiinid
ATCvet kood: QP51AJ01
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Toltrasuriil on triasinooni derivaat. See toimib Isospora perekonna koktsiidide vastu, samuti kõigi
koktsiidide rakusiseste arengustaadiumide vastu: merogoonia (mittesuguline paljunemine) ja
gametogoonia (suguline faas). Parasiidi kõik arengjärgud hävitatakse, seega on toimemehhanism
koktsidiotsiidne.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast suukaudset manustamist imendub toltrasuriil aeglaselt ja selle biosaadavus on 70%. Peamine
metaboliit on toltrasuriilsulfoon. Toltrasuriili eliminatsioon on aeglane lõpliku eliminatsiooni
poolväärtusajaga umbes 76 tundi. Peamine eritustee on väljaheitega.
3
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Propüleenglükool (E1520)
Veevaba sidrunhape
Naatriumpropionaat (E281)
Naatriumbensoaat (E211)
Naatriumdokusaat
Bentoniit
Ksantaankummi (E451)
Simetikooni emulsioon
Puhastatud vesi
6.2 Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
6.4 Säilitamise eritingimused
Säilitamise eritingimused puuduvad.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Suure tihedusega polüetüleenist pudel, mahuga 250 ml või 1000 ml, millel on valge suure tihedusega
polüetüleenist keeratav kork.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Dopharma Research B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer, Holland
research@dopharma.com
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1791
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.10.2013
4
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2013
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Kuuluvus: retseptiravim