Eryseng Parvo 50ds 100ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
Erysipelothrix inaktiveeritud vaktsiin+sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI09AL01

TOOTJA:

Laboratorios Hipra, S.A.

1
L
ISA I
RAVI
MI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
ERYSENG PARVO süstesuspensioon sigadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga 2 ml annus sisaldab:
Toimeained:
Sigade inaktiveeritud parvoviirus, tüvi NADL-2 ............................. suhteline tugevus > 1,15*
Inaktiveeritud Erysipelothrix rhusiopathiae, tüvi R32E11 ............. ELISA> 3.34 log
2
IE
50%
**
* suhteline tugevus (ELISA)
** IE
50%
(inhibeerimine ELISA 50%)
Adjuvandid:
Alumiiniumhüdroksiid ……………………. .......................................... 5,29 mg (alumiinium)
DEAE-dekstraan
Ženšenn.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon
Valkjas suspensioon
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Siga
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Emiste aktiivseks immuniseerimiseks järglaste kaitsmiseks platsentat läbiva sigade parvoviiruse
infektsiooni eest.
Kultide ja emiste aktiivseks immuniseerimiseks Erysipelothrix rhusiopathiae serotüüpidest 1 ja 2
põhjustatud sigade erüsiipeli kliiniliste nähtude (nahakahjustused ja palavik) vähendamiseks.
Immuunsuse tekkimine:
Sigade parvoviirus: alates tiinuse algusest.
E. rhusiopathiae: kolm nädalat pärast baasvaktsineerimise lõppu.
Immuunsuse kestus:
Sigade parvoviirus: vaktsineerimine kaitseb loodet kogu tiinuse ajal. Revaktsineerimine tuleb teha
enne iga tiinust, vt lõik 4.9.
E. rhusiopathiae: vaktsineerimine kaitseb sigade erüsiipeli vastu kuni revaktsineerimise soovitatava
ajani (ligikaudu kuus kuud pärast baasvaktsineerimist), vt lõik 4.9.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te), <adjuvandi (adjuvantide)> või ravimi ükskõik
millis(t)e abiaine(te) suhtes.
3
4.4. Erihoiatused <iga loomaliigi kohta>
Ei ole. Vaktsineerida võib ainult terveid loomi.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kui juhuslikul ravimi süstimisel iseendale tekib kõrvaltoimeid, pöörduda viivitamatult arsti poole ja
näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga sagedad kõrvaltoimed:
- ohutusuuringutes täheldati kerget või mõõdukat põletikku süstekohal, mis tavaliselt möödub nelja
päeva jooksul, kuid võib mõnel juhul püsida kuni 12 päeva pärast vaktsineerimist.
Sagedased kõrvaltoimed:
- ohutusuuringutes täheldati mööduvat kehatemperatuuri tõusu esimese 6 tunni jooksul pärast
vaktsineerimist, mis 24 tunni jooksul spontaanselt möödub.
Väga harvad kõrvaltoimed:
Üksikjuhtudel on teatatud anafülaktilist tüüpi reaktsioonidest, sellistel juhtudel soovitatakse asjakohast
sümptomaatilist ravi.
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib segada UNISTRAIN
PRRS-iga (riikides, kus sellel vaktsiinil on müügiluba) ja manustada ühte süstimiskohta. Enne segatud
toote manustamist tuleks tutvuda UNISTRAIN PRRS-i tooteinfoga.
UNISTRAIN PRRS ja ERYSENG PARVO segatud manustamist tuleks kasutada ainult siis, kui loomi
vaktsineeritakse enne paaritamist.
Segu kasutamisel tekkiv parvoviiruse komponendi immuunsise tekke algus ja kestus ning sigade
punataudi immuunsuse tekke algus on tõestatult ekvivalentne ERYSENG PARVO eraldi
kasutamisele. Siiski pole punataudi komponendi immuunsuse kestust seguvaktsiini kasutamise järgselt
uuritud.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad välja arvatud eespool nimetatud toode. Seettu tuleb selle vaktsiini
kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4
4.9.
Annustamine ja manustamisviis
I
ntramuskulaarne.
Man
ustage üks 2 ml annus intramuskulaarse süstina kaelalihastesse järgmise skeemi alusel:
Esmane vaktsineerimine:
Sigadele alates 6 kuu vanusest, keda ei ole preparaadiga varem vaktsineeritud, tuleb teha kaks süsti 3-
4-nädalase intervalliga. Teine süst tuleb manustada 3-4 nädalat enne paaritamist.
Revaktsineerimine:
Ühekordne süst tuleb teha 2-3 nädalat enne iga paaritamist (ligikaudu iga 6 kuu järel).
U
NISTRAIN PRRS samaaegsel kasutamisel alates 6 kuu vanuste emiste paljundamisel tuleks
UNISTRAIN PRRS ja ERYSENG PARVO segatud manustamist kasutada ainult siis, kui loomi
vaktsineeritakse enne paaritamist.
K
asutamisel lähtuda järgmistest juhistest: UNISTRAIN PRRS ühe viaali sisu lahustada ERYSENG
PARVO ühe viaali sisus. Ühekordne kombineeritud vaktsiini annus (2 ml) süstida hiljemalt 2 tunni
pärast intramuskulaarselt.
UNISTRAIN PRRS
ERYSENG PARVO
10 annust
+
10 annust (20 ml)
25 annust
+
25 annust (50 ml)
50 annust
+
50 annust (100 ml)
E
nne manustamist laske vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15-25 ºC).
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
4.10. Ü
leannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Pärast vaktsiini kahekordse annuse manustamist muid kõrvaltoimeid peale lõigus 4.6 nimetatute ei
täheldatud.
4.11. K
eeluaeg (-ajad)
0
päeva.
5. IMMU
NOLOOGILISED OMADUSED
F
armakoterapeutiline rühm: Immunoloogilised ained sigalastele. Inaktiveeritud viirus- ja
baktervaktsiinid.
ATCvet kood: QI09AL01
S
igade parvoviiruse ja sigade erüsiipeli vastase aktiivse immuunsuse stimuleerimine.
6. F
ARMATSEUTILISED ANDMED
6.1.
Abiainete loetelu
A
lumiiniumhüdroksiid
DEAE-dekstraan
dinaatriumfosfaat dodekahüdraat
Ženšenn
5
kaaliumkloriid
kaaliumdivesinikfosfaat
simetikoon
naatriumkloriid
naatriumhüdroksiid
süstevesi
6.2.
Sobimatus
Mi
tte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud UNISTRAIN PRRS.
6.3.
Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg:2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks
Säilivusaeg pärast segamist UNISTRAIN PRRS-ga: 2 tundi.
6.4.
Säilitamise eritingimused
H
oida ja transportida külmas (2°C - 8°C).
Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I
tüüpi värvitud klaasviaalid 20, 50 ja 100 ml. Viaalid on suletud kummikorgi ja alumiiniumkaanega.
Polüetüleenist (PET) pudelid 20, 50, 100 ja 250 ml.
Pakendi suurused:
Pappkarbis 1 klaasviaal 10 annusega (20 ml).
Pappkarbis 1 klaasviaal 25 annusega (50 ml).
Pappkarbis 1 klaasviaal 50 annusega (100 ml).
P
appkarbis 1 PET pudel 10 annusega (20 ml).
Pappkarbis 1 PET pudel 25 annusega (50 ml).
Pappkarbis 1 PET pudel 50 annusega (100 ml).
Pappkarbis 1 PET pudel 125 annusega (250 ml).
K
õik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6.
Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinudätmete hävitamisel
K
asutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. M
ÜÜGILOA HOIDJ
A
L
ABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
8. M
ÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/14/167/001-007
6
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
E
smase müügiloa väljastamise kuupäev: 08/07/2014
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:
10. TEK
STI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Ü
ksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu
/.
M
ÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
E
i rakendata.
7
L
ISA II
A. B
IOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(D) JA RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD
B. T
ARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
C. RAVI
MJÄÄKIDE PIIRNORMID
8
A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJAD JA RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD
<Bioloogilis<t>e toimeaine<te> tootja<te> nimi <nimed> ja aadress<id>
L
ABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
L
ABORATORIOS HIPRA, S.A.
Carretera C-63, km 48.300,
Polígono Industrial El Rieral
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava<te> tootja<te> nimi <nimed> ja aadress<id>
L
ABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
B. T
ARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD
Ret
septiravim.
V
astavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2001/82/EÜ artiklile 71 võivad liikmesriigid
kooskõlas siseriiklike õigusaktidega keelustada immunoloogilise veterinaarravimi tootmise, impordi,
omamise, müügi, tarnimise ja/või kasutamise oma territooriumil või osal oma territooriumist, kui on
tuvastatud, et:
a) v
eterinaarravimi manustamine loomadele takistab looma haiguste diagnoosimise, kontrolli või
haigustõrje riiklike programmide rakendamist, või komplitseerib nakkuste puudumise tõendamist
elusloomadel või toiduainetes või muudes toodetes, mis on saadud loomadelt, kellele on manustat
ud
r
avimit;
b) haigust, mille suhtes preparaat annab immuunsuse, kõnealusel territooriumil üldiselt ei esine.
C. RAVI
MJÄÄKIDE PIIRNORMID
T
oimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud <aktiivse> <passiivse>
immuunsuse <esile kutsumiseks> <diagnoosimiseks> ei kuulu Määruse (EÜ) nr 470/2009
reguleerimisalasse.
A
biained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on
<kas> <lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui
ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele> <, või> < Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse
mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.
9
III L
ISA
P
AKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT
10
A.
PAKENDI MÄRGISTUS
11
PAPPKARP, (20 ml, 50 ml, 100ml, ja 250ml)
ERYSENG PARVO süstesuspensioon sigadele
Sigade inaktiveeritud parvoviirus, tüvi NADL-2 ................................ suhteline tugevus > 1,15
inaktiveeritud Erysipelothrix rhusiopathiae, tüvi R32E11 ............. ELISA> 3.34 log
2
IE
50%
*
* IE
50%
(inhibeerimine ELISA 50%)
Süstesuspensioon
10 annust (20 ml)
25 annust (50 ml)
50 annust (100 ml)
125 annust (250 ml)
Siga.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Intramuskulaarne
Keeluaeg: 0 päeva.
12
K
õlblik kuni: {kuu/aasta}
Pärast korgi läbistamist kasutada koheselt.
Hoida ja transportida külmas.
Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida valguse eest kaitstult.
H
ävitamine: vt pakendi infolehte.
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
A
inult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.
H
oida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
L
ABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
E
U/2/14/167/001
EU/2/14/167/002
EU/2/14/167/003
EU/2/14/167/004
EU/2/14/167/005
EU/2/14/167/006
EU/2/14/167/007
P
artii nr
13
SISEPAKENDIL
E
RYSENG PARVO süstesuspensioon sigadele
S
igade inaktiveeritud parvoviirus, tüvi NADL-2 ................................ suhteline tugevus > 1,15
inaktiveeritud Erysipelothrix rhusiopathiae, tüvi R32E11 ............. ELISA> 3.34 log
2
IE
50%
*
* IE
50%
(inhibeerimine ELISA 50%)
10 a
nnus (20 ml)
25 annust (50 ml)
i
.m.
K
eeluaeg: null päeva.
P
artii nr:
EX
P {kuu/aasta}
Pärast korgi läbistamist kasutada koheselt.
A
inult veterinaarseks kasutamiseks.
14
B
.
P
AKENDI INFOLEHT
15
PAKENDI INFOLEHT
ERYSENG PARVO süstesuspensioon sigadele
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
ERYSENG PARVO süstesuspensioon sigadele
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
Iga 2 ml annus sisaldab:
Sigade inaktiveeritud parvoviirus, tüvi NADL-2 ............................. suhtelien tugevus > 1,15 *
Inaktiveeritud Erysipelothrix rhusiopathiae, tüvi R32E11 ........... ELISA> 3.34 log
2
IE
50%
**
* suhteline tugevus (ELISA)
** IE
50%
(inhibeerimine ELISA 50%)
Alumiiniumhüdroksiid ......................................................................................... 5,29 mg (alumiinium)
DEAE-dekstraan
Ženšenn
Valkjas süstesuspensioon
4. NÄIDUSTUS(ED)
Emiste aktiivseks immuniseerimiseks järglaste kaitsmiseks platsentat läbiva sigade parvoviiruse
infektsiooni eest.
Kultide ja emiste aktiivseks immuniseerimiseks Erysipelothrix rhusiopathiae serotüüpidest 1 ja 2
põhjustatud sigade erüsiipeli kliiniliste nähtude (nahakahjustused ja palavik) vähendamiseks.
Immuunsuse tekkimine:
Sigade parvoviirus: alates tiinuse algusest.
E. rhusiopathiae: kolm nädalat pärast baasvaktsineerimise lõppu.
Immuunsuse kestus:
Sigade parvoviirus: vaktsineerimine kaitseb loodet kogu tiinuse ajal. Revaktsineerimine tuleb teha
enne iga tiinust, vt lõik "Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja meetod".
E. rhusiopathiae: vaktsineerimine kaitseb sigade erüsiipeli vastu kuni revaktsineerimise soovitatava
ajani (ligikaudu kuus kuud pärast baasvaktsineerimist), vt lõik "Annustamine loomaliigiti,
manustamisviis(id) ja meetod".
16
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, adjuvantidei ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.
6. KÕRVALTOIMED
Väga sagedad kõrvaltoimed:
- ohutusuuringutes täheldati kerget või mõõdukat põletikku süstekohal, mis tavaliselt möödub nelja
päeva jooksul, kuid võib mõnel juhul püsida kuni 12 päeva pärast vaktsineerimist.
Sagedased kõrvaltoimed:
- ohutusuuringutes täheldati mööduvat kehatemperatuuri tõusu esimese 6 tunni jooksul pärast
vaktsineerimist, mis 24 tunni jooksul spontaanselt möödub.
Väga harvad kõrvaltoimed:
Üksikjuhtudel on teatatud anafülaktilist tüüpi reaktsioonidest, sellistel juhtudel soovitatakse asjakohast
sümptomaatilist ravi.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st ravitud loomast)
- väga harv (hem kui 1-l loomal 10,000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).
Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.
7. LOOMALIIGID
Siga
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA MEETOD
Intramuskulaarne
Manustage üks 2 ml annus intramuskulaarse süstina kaelalihastesse järgmise skeemi alusel:
Esmane vaktsineerimine:
Sigadele alates 6 kuu vanusest, keda ei ole preparaadiga varem vaktsineeritud, tuleb teha kaks süsti 3-
4-nädalase intervalliga. Teine süst tuleb manustada 3-4 nädalat enne paaritamist.
Revaktsineerimine:
Ühekordne süst tuleb teha 2-3 nädalat enne iga paaritamist (ligikaudu iga 6 kuu järel).
UNISTRAIN PRRS samaaegsel kasutamisel alates 6 kuu vanuste emiste paljundamisel tuleks
UNISTRAIN PRRS ja ERYSENG PARVO segatud manustamist kasutada ainult siis, kui loomi
vaktsineeritakse enne paaritamist.
Kasutamisel lähtuda järgmistest juhistest: UNISTRAIN PRRS ühe viaali sisu lahustada ERYSENG
PARVO ühe viaali sisus. Ühekordne kombineeritud vaktsiini annus (2 ml) süstida hiljemalt 2 tunni
pärast intramuskulaarselt.
17
UNISTRAIN PRRS
ERYSENG PARVO
10 annust
+
10 annust (20 ml)
25 annust
+
25 annust (50 ml)
50 annust
+
50 annust (100 ml)
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS
Enne manustamist laske vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15-25 ºC).
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
10. KEELUAEG
0 päeva.
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida ja transportida külmas (2°C - 8°C).
Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast Kõlblik kuni/EXP.
Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: kasutada koheselt.
Säilivusaeg pärast segamist UNISTRAIN PRRS-ga: 2 tundi.
12. ERIHOIATUSED
Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vaktsineerida võib ainult terveid loomi.
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kui juhuslikul ravimi süstimisel iseendale tekib kõrvaltoimeid, pöörduda viivitamatult arsti poole ja
näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Tiinus ja laktatsioon
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib segada UNISTRAIN
PRRS-iga (riikides, kus sellel vaktsiinil on müügiluba) ja manustada ühte süstimiskohta. Enne segatud
toote manustamist tuleks tutvuda UNISTRAIN PRRS-i tooteinfoga.
UNISTRAIN PRRS ja ERYSENG PARVO segatud manustamist tuleks kasutada ainult siis, kui loomi
vaktsineeritakse enne paaritamist.
Segu kasutamisel tekkiv parvoviiruse komponendi immuunsise tekke algus ja kestus ning sigade
punataudi immuunsuse tekke algus on tõestatult ekvivalentne ERYSENG PARVO eraldi
kasutamisele. Siiski pole punataudi komponendi immuunsuse kestust seguvaktsiini kasutamise järgselt
uuritud.
18
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad välja arvatud eespool nimetatud toode. Seetõttu tuleb selle vaktsiini
kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):
Pärast kahekordse vaktsiiniannuse manustamist ei eeldata muude kõrvaltoimete tekkimist, kui on
mainitud lõigus “Kõrvaltoimed”.
Sobimatus:
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud UNISTRAIN PRRS.
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
Küsige palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need
meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu
/.
15. LISAINFO
Pakendi suurused:
Pappkarbis 1 klaasviaal 10 annusega (20 ml).
Pappkarbis 1 klaasviaal 25 annusega (50 ml).
Pappkarbis 1 klaasviaal 50 annusega (100 ml).
Pappkarbis 1 PET pudel 10 annusega (20 ml).
Pappkarbis 1 PET pudel 25 annusega (50 ml).
Pappkarbis 1 PET pudel 50 annusega (100 ml).
Pappkarbis 1 PET pudel 125 annusega (250 ml).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
België/Belgique/Belgien
HIPRA BENELUX NV
Tel. (+32) 09 2964464
Lietuva
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Република България
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Luxembourg/Luxemburg
HIPRA BENELUX NV
Tel: (+32) 09 2964464
Česká republika
HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Tel. (421) 02 32 335 223
Magyarország
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
19
Danmark
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Malta
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Deutschland
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel. (+49) 211 698236 – 0
Nederland
HIPRA BENELUX NV
Tel. (+32) 09 2964464
Eesti
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Norge
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Ελλάδα
HIPRA EΛΛAΣ A.E.
Tηλ: (+30) 210 4978660
Österreich
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel. (+49) 211 698236 – 0
España
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Polska
HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.
Tel. (+48) 22 642 33 06
France
HIPRA FRANCE
Tél. (+33) 02 51 80 77 91
Portugal
ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e
Sanitários De Uso Animal, Lda
Tel. (+351) 219 663 450
Hrvatska
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
România
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Ireland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel: (34) 972 43 06 60
Slovenija
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Ísland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Slovenská republika
HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Tel. (421) 02 32 335 223
Italia
Hipra Italia S.r.l.
Tel. ( +39) 030 7241821
Suomi/Finland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Κύπρος
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Sverige
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Latvija
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60