Hepagen süstelahus 100ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
2-methyl-2-phenoxypropanic acid

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA05AX80

TOOTJA:

Fatro S.p.A

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Hepagen, 100 mg/ml süstelahus
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana) 100 mg
Abiained:
Dinaatriumedetaat 0,90 mg
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219) 0,16 mg
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217) 0,08 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, värvitu lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, siga, kits, koer.
4.2. Näidustused
Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4. Erihoiatused, iga loomaliigi kohta
Ei ole teada.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
2
4.6. Kõrvaltoimed
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg/kg
kehamassi kohta.
Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta.
Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluajad
0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: maksa ravi.
ATCvet kood: QA05BA
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Hepagen on 10 % 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet sisaldav vesilahus.
Preparaat suurendab sapi, pankreasenõre ja pepsiini eritumist.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast parenteraalset manustamist imendub ja eritub toimeaine kiiresti uriini ja roojaga veisel
muutumatul kujul ja seal osaliselt metaboliseerunult.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Dinaatriumedetaat
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
3
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Tüüp II klaaspudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega.
Polüetüleentereftalaat (PET) 100 ml pudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud
alumiiniumkattega.
Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Mitte visata olmejäätmete hulka.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Itaalia
8. MÜÜGILOA NUMBER
1121
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
November 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.