Hipracal FM inj 500ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kaltsiumglükonaat+magneesiumkloriid

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA12AX78

TOOTJA:

Laboratorios Hipra S.A.

LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
HIPRACAL-FM, infusioonilahus.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 ml infusioonilahust sisaldab:
Kaltsiumglükonaati..........................................................................................175,0 mg
Magneesiumkloriidi...........................................................................................21,9 mg
(magneesiumkloriidheksahüdraadina)
Abiained:
1 ml infusioonilahust sisaldab:
Glükoosmonohüdraati......................................................................................110,0 mg
Naatriumhüpofosfitit..........................................................................................40,5 mg
Boorhapet (E-284) ............................................................................................35,8 mg
Süstevett ......................................................................................................kuni 1,0 ml
3. RAVIMVORM
Infusioonilahus.
Läbipaistev kergelt kollakas vedelik.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Veiste poegimisjärgne halvatus ja muul põhjusel tekkinud kaltsiumivaegus. Ravim sisaldab
magneesiumit, mis aitab vältida magneesiumivaegust.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada ülierutatud loomadele.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Suurte dooside manustamisel tuleb ravimit eelnevalt soojendada kehatemperatuurini.
Mitte manustada ülierutatud loomadele.
Tahhüpnoe, tahhükardia või bradükardia tekkimise puhul tuleb katkestada manustamine
südame rütmi normaliseerumiseni.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Ei rakendata.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Intravenoosne manustamine võib põhjustada flebiiti ja/või verehüüviste tekkimist
süstimiskohas. Selle vältimiseks tuleb ravimit manustada aeglaselt intravenoosse kanüüli
kaudu.
Kiire manustamise korral võivad esineda bradükardia ja südame rütmihäired. Sel juhul tuleb
manustamine katkestada südame rütmi normaliseerumiseni. Mõlemaid sümptomeid tuleb
kontrollida nii enne ravi alustamist kui ka ravi ajal.
4.7. Kasutamine tiinuse või laktatsiooni
Tiinus:
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laktatsioon:
Võib manustada laktatsiooniperioodil.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte manustada koos tetratsükliinide, naatriumkarbonaadi ja streptomütsiini- või
dihüdrostreptomütsiinsulfaadiga. Kaltsiumglükonaat suurendab metüülksantiinide mõju
südamele.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Aeglane intravenoosne manustamine. Tavaline doos on 1 ml/kg kehamassi (15,6 mg kaltsiumi
ja 2,6 mg magneesiumi 1 kg kehamassi kohta), arvestades looma kliinilise seisundiga.
Magneesiumivaeguse puhul võib lisaks manustada magneesiumi intravenoosselt või
subkutaanselt. arvestades looma kliinilist seisundit.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Pikaajalisel suurte dooside manustamisel võib esineda iiveldust, lihaste nõrkust, bradükardiat,
tahhükardiat ja südame rütmihäireid.
4.11. Keeluaeg -ajad
0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Kaltsiumglükonaat koos magneesiumkloriidiga.
Farmakoterapeutiline rühm: mineraalained.
ATCvet kood: QA12AX78
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kaltsium (glükonaat):
Kaltsium võtab osa paljudest olulistest protsessidest organismis nagu luukoe moodustamine ja
taastamine, lihaste kontraktsioon, närviimpulsside edastamine ja vere hüübimisprotsess.
Magneesium:
Magneesium on tähtis intratsellulaarne katioon (koguse poolest intratsellulaarsete katioonide
hulgas teisel kohal). Magneesium osaleb paljudes ensümaatilistes protsessides kofaktorina
ning fosfaatide transpordil, lihaste kontraktsioonil ja närviimpulsside edastamisel.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kaltsium (glükonaat):
Kaltsium on mineraalaine, mis moodustab 2% mäletsejate kehamassist ja ladestub peamiselt
luudes ja hammastes (90%). Vaid 1% kaltsiumist leidub kehavedelikes. Vereplasmas on
kaltsium lagunematu valgukompleksina ning dissotsieerunud ioonide ühendites nagu tsitraat,
bikarbonaat ja fosfaat või CA++. Kaltsiumi kontsentratsioon plasmas on 8...12 mg/100 ml.
Luukude on organismi kaltsiumireservuaar. Kaltsium väljutatakse peamiselt rooja, piima ja
urogenitaaltrakti kaudu.
Magneesium:
Magneesiumi jaotumine looma kehas toimub sarnaselt fosforile. Umbes 70% organismis
leiduvast magneesiumist asub luustikus. Ülejäänud 30% magneesiumist on jaotunud
kehavedelike vahel.
Seerumis on magneesiumi kontsentratsioon 2...3,5 mg/100 ml.
Lihastes on rohkem magneesiumi kui kaltsiumi, veres on vastupidi ning magneesiumi tase
veres püsib madalamana, kuid muutumatuna.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Glükoosmonohüdraat
Naatriumhüpofosfit
Boorhape (E-284)
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Mitte segada seda veterinaarravimit teiste ravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
Avatuna mitte säilitada.
6.4. Säilitamise eritingimused
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Pudelit säilitada välispakendis.
Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Veterinaarravim on saadaval 500 ml polüetüleenpudelites, mille põhja all on metallrõngas
kergendamaks pudeli riputamist aeglasel manustamisel.
Pakendi suurused: 1 x 500 ml ja 12 x 500 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. de la selva, 135. 17170 Amer (Girona)
Hispaania
8. MÜÜGILOA NUMBER
1442
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE
KUUPÄEV
15/12/2006/06/02/2009
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2006/Veebruar 2009
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim