Imaverol 1000ml 1tk

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
enilkonasool

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QD01AC90

TOOTJA:

Audevard

PAKENDI INFOLEHT
Imaverol, 100 mg/ml nahalahuse kontsentraat hobustele, veistele ja koertele
1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE
EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Müügiloa hoidja:
Audevard
42-46 rue Médéric
92110, Clichy
Prantsusmaa
Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A.
Estrada Consigilieri Pedroso 69-B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Imaverol, 100 mg/ml nahalahuse kontsentraat hobustele, veistele ja koertele
Enilkonasool
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
1 ml nahalahuse kontsentraati sisaldab:
Toimeaine:
Enilkonasooli 100 mg
Abiained: polüsorbaat, sorbitaanlauraat.
Viskoosne, selge kollakaspruun lahus.
4. NÄIDUSTUS(ED)
Enilkonasoolile tundlike mikroorganismide põhjustatud dermatofütooside raviks.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Trichophyton verrucosum,
Trichophyton mentagrophytes,
Trichophyton equinum,
Microsporum canis,
Microsporum gypseum.
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
6. KÕRVALTOIMED
Harvadel juhtudel on ilmnenud seedetrakti nähud (suurenenud süljeeritus, oksendamine) ja närvinähud
(ataksia) ja süsteemsed nähud (anoreksia, letargia).
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st),
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
7. LOOMALIIGID
Hobune, veis, koer.
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD
Kutaanne manustamine.
Valmistada ette ja manustada hästi ventileeritud ruumis.
1 osa nahalahuse kontsentraati lahjendatakse 50 osas käesoojas vees, et saada 2 mg/ml enilkonasooli
nahalahust.
Dermatofüüdid ulatuvad karvanääpsudesse. Seetõttu tuleb esmalt koorikud eemaldada tugeva harjaga,
mida on leotatud Imaverol’i nahalahuses.
Esimesel annustamisel on soovitatav kogu looma keha töötlemine, et ravim jõuaks ka subkliiniliste
kolleteni.
Rasketel juhtudel võib ravi kestust pikendada.
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS
Veised: olenevalt nahakahjustuste olemusest tuleb loomi töödelda 3 kuni 4 korda 3 päevaste
intervallidega. Loomad pestakse
nahalahusega või pihustatakse lahus
loomadele sprei või
kõrgsurvepihusti abil. Kasutada tuleb vähemalt 1 liiter lahust täiskasvanud veise ja 0,5 liitrit lahust
vasika töötlemiseks.
Hobused: nahakahjustused ja ümbritsev nahk tuleb pesta lahjendatud nahalahusega 4 korda 3 päevaste
intervallidega.
Koerad: loomad tuleb pesta nahalahusega 4 korda 3 päevaste intervallidega. Töötlemisel hõõruda
nahalahust vastukarva naha põhjalikuks märgamiseks.
Samal põhjusel on soovitatav pikakarvalised koerad enne töötlemist pügada. Koeri võib ka vannitada
nahalahusega täidetud vannis.
10. KEELUAEG
Hobune, veis: lihale
ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Veis: piimale: 0 päeva.
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: koheselt kasutamiseks.
12. ERIHOIATUSED
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Juhuslik ravimi allaneelamine võib viia kõrvaltoimete tekkimiseni (vt lõik 6). Antidoot puudub. Pärast
ravimi peale kandmist loomi veega mitte loputada. Soovitav on loom kuivatada fööniga (jaheda
õhuga), et vältida lakkumist.
Kurnatud loomadel kasutada ravimit
ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte
hinnangule.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:
Vältida nahakontakti. Pärast kasutamist pesta käed.
Preparaadi käsitlemisel kanda kaitsvaid kindaid. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma,
loputada koheselt rohke veega.
Tiinus ja laktatsioon:
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Üleannustamine:
Juhuslikul nahalahuse kontsentraadi allaneelamisel võivad tekkida ebatüüpilised närvinähud.
Vajadusel rakendada sümptomaatilist ravi.
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI
VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed
aitavad kaitsta keskkonda.
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Aprill 2019
15. LISAINFO
Pakendid: 100 ml ja 1000 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.