intraseal IMM SUSP 2,6G/ 4G N24 Bismuth subnitrate

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
vismutsubnitraat

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QG52XX80

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Intraseal, 2,6 g intramammaarsuspensioon kinnislehmadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks 4 g intramammaarsüstal sisaldab:
Toimeaine:
Raske vismutsubnitraat 2,6 g
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
3. RAVIMVORM
Intramammaarsuspensioon.
Helepruun suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Veis (kinnislehmad).
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Nisajuha kaudsete intramammaarsete infektsioonide vältimine kinnisperioodil.
Preparaat sobib üksikuna (ilma antibakteriaalse ravita) kasutamiseks nende kinnislehmade
mastiidikontrolli osana, kellel ei esine subkliinilist udarainfektsiooni.
Ravitavate lehmade valik peab põhinema veterinaararsti poolt antud kliinilisel hinnangul. Lehmade
valikukriteeriumiks võivad olla eelneval laktatsioonil läbipõetud mastiidid, piima somaatiliste rakkude
arv, subkliinilise mastiidi diagnoosimine bakterioloogiliselt või üldtunnustatud teste kasutades.
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada monopreparaadina lehmadel, kellel diagnoositakse kliiniline või subkliiniline mastiit
kinnijätmisel. Vt lõik 4.5.
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
4.4 Erihoiatused
Läbiviidud kliinilistes uuringutes kombineeriti kinnijätmisel ravimit pika toimeajaga intramammaarse
antimikroobse ravimiga.
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kinnisperioodi jooksul tuleb lehmi regulaarselt jälgida kliinilise mastiidi tunnuste suhtes. Kui
ravimiga kinnijäetud udaraveerandis tekib kliiniline mastiit, tuleb udaraveerand enne sobiva ravi
alustamist käsitsi tühjaks lüpsta.
Saastumise riski vähendamiseks mitte kasta intramammaarsüstalt vette.
Ainult ühekordseks kasutamiseks.
Ravim manustada nisajuhasse aseptiliselt, kuna sellel puudub antimikroobne toime.
Pärast ravimi manustamist ei tohi lehmale manustada ühtegi teist intramammaarset ravimit.
Lehmadel, kellel võib esineda subkliiniline mastiit, võib ravimit kasutada pärast sobiva kinnisperioodi
antibiootikumi manustamist nakatunud udaraveerandisse.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida sattumist nahale ja silma.
Silma või nahale sattumisel pesta ravimiga kokkupuutunud piirkonda põhjalikult veega.
Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte.
Vältida selle ravimi kasutamist, kui teate, et olete allergiline vismutisoolade suhtes.
Pärast kasutamist pesta käed.
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinus:
Kuna ravim pärast intramammaarset manustamist süsteemselt ei imendu, võib seda kasutada tiinetel
loomadel. Pärast sündi võib vasikas ternespiima joomisel lehma nisasse tekkinud kaitsekorgi alla
neelata. Ravimi allaneelamine on vasikale ohutu ega põhjusta kõrvaltoimeid.
Laktatsioon:
Juhuslikul ravimi kasutamisel lakteerival lehmal võib täheldada mööduvat umbes kahekordset
somaatiliste rakkude arvu suurenemist. Sellisel juhul tuleb nisajuhas olev kaitsekork käsitsi välja
lüpsta, muud ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Kliinilistes uuringutes on näidatud ravimi sobivust ainult kloksatsilliini sisaldavate
kinnisperioodiaegsete ravimitega.
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Intramammaarseks kasutamiseks.
Manustada igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu, kohe pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi
(kinnijätmisel). Mitte masseerida nisa ega udarat pärast ravimi manustamist.
Manustamisjärgse mastiidi riski vähendamiseks tuleb vältida patogeenide viimist nisasse ravimi
manustamise ajal (aseptiline ravimi manustamise tehnika).
On oluline, et nisa oleks hoolikalt puhastatud ja desinfitseeritud kirurgilise piirituse või alkoholiga
immutatud lappidega. Nisasid peab puhastama piisavalt kaua, kuni lapile ei jää enam nähtavat mustust.
Enne manustamist peavad nisad kuivama. Ravim manustada aseptiliselt ja vältida süstla otsiku
saastumist. Infusiooni järel on soovitatav kasutada sobivat nisakastutuslahust või spreid.
Külmades tingimustes võib toodet soojendada toatemperatuurini soojas keskkonnas, et soodustada
süstitavust.
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Lehmadel, kellele manustati soovitatud annusest kaks korda kõrgemaid annuseid, ei tekkinud kliinilisi
kõrvaltoimeid.
4.11 Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: erinevad tooted nisadele ja udarale
ATCvet kood: QG52X
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Ravimi infundeerimine igasse udaraveerandisse tekitab füüsilise barjääri bakteritele, vähendades
sellega nisajuha kaudsete intramammaarsete infektsioonide esinemissagedust kinnisperioodil.
5.2 Farmakokineetilised andmed
Raske vismutsubnitraat ei imendu süsteemselt udarast, vaid püsib nisas kaitsekorgina kuni füüsilise
eemaldamiseni (on näidatud, et kork püsib lehmadel kinnisperioodi jooksul kuni 100 päeva).
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Alumiiniumstearaat
Jodeeritud povidoon
Vedel parafiin
6.2 Sobimatus
Ei ole teada.
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
6.4 Säilitamise eritingimused
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Madala tihedusega polüetüleenist intramammaarsüstal pehme kitseneva hermeetiliselt suletud
otsakuga.
Pakendi suurused: karbid 24 ja 60 intramammaarsüstlaga või ämbrid 120 süstlaga, mis sisaldavad 24,
60 või 120 individuaalselt pakitud nisapuhastuslappe.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Camlough Road
NEWRY
Co. Down
BT35 6JP
Suurbritannia
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1786
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 27.09.2013
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
November 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata