Jodouter Sol ad vet 150ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
joodpovidoon

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QG51AD01

TOOTJA:

Bioveta

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Jodouter, 100 mg/ml, intrauteriinlahus veistele, sigadele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml intrauteriinlahust sisaldab:
Toimeaine:
Joodpovidooni 100 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Intrauteriinlahus.
Kollakaspruun kuni punakaspruun lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Abistav vahend tupevigastuste, vestibuliidi, vaginiidi, tservitsiidi, urovagiina, trihhomoniaasi,
endometriidi, poegimisjärgse emaka atoonia, lohhiometra, päramiste peetuse ja püometra korral.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada, kui esineb hüpertüreoidism ja teised kilpnäärme talitlushäired.
Mitte kasutada tiinuse ajal.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Tundlikel loomadel võib esineda sagedamini kõrvaltoimeid.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Manustamisel vältida preparaadi sattumist silma ja nahale.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale on soovitatav piirkonda pesta vee ja seebiga. Ärrituse korral
pöörduda arsti poole.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma pesta piisava koguse veega silmi põhjalikult vähemalt 15 minuti
jooksul. Ärrituse korral pöörduda arsti poole.
Juhuslikul ravimi sattumisel suhu pesta suud ja mitte esile kutsuda oksendamist. Kõrvaltoimete korral
pöörduda arsti poole.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Tundlikel loomadel võib esineda allergilisi reaktsioone sagedamini.
Harvadel juhtudel võib põhjustada kilpnäärme funktsiooni häireid.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinuse ajal.
Laktatsiooni ajal vastunäidustused puuduvad.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Verre imendununa võib vähendada suukaudsete antikoagulantide toimet.
Liitiumisooladega koosmanustamisel suureneb hüpertüreoidismi risk.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustatakse intrauteriinselt või vaginaalselt kateetri või metrinjektoriga.
Enne kasutamist loksutada hoolikalt.
Sõltuvalt füsioloogilisest emaka mahutavusest manustatakse korraga 50...150 ml lahust.
VEIS: endometriit, trihomoniaas – 1 pakend (150 ml).
Ravitakse metöstrumis või diöstrumis.
Vestibuliiti, vaginiiti ja tservitsiiti ravitakse niisutatud tampooniga või piserdamisega (pärast
raviprotseduuri võetakse tampoon välja).
Urovagiina: uriini jäägid väljutatakse masseerimisega ja seejärel manustada 1 pakend (150 ml)
intrauteriinselt.
Emaka atoonia ja püometra: emakanõre väljutatakse; kui kasutatud lahuse kogus on suurem kui
emaka füsioloogiline mahutavus, siis on vajalik ravimilahuse eemaldamine emakast.
Päramiste peetus: pärast ravimi manustamist hakkab emakas kontraheeruma ja platsentoomide
verevarustus peatub; platsenta tuleb lahti ja on kergesti eemaldatav.
Järelravi teostatakse samades annustes.
SIGA: 150 ml või rohkem lahust (sõltuvalt emaka füsioloogilisest mahutavusest).
Raviloputus tehakse 12 tunni jooksul pärast poegimist.
Subakuutsest nakkusest tulenev steriilsus – manustatakse 300 ml ravimlahust intrauteriinselt.
Järelravi teostatakse samades annustes.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Tugev üleannustamine võib põhjustada joodi imendumist süsteemselt ja mõjutada kilpnäärme
funktsiooni.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: infektsioonivastased ja antiseptilised ained intrauteriinseks
kasutamiseks; antiseptikumid
ATCvet kood: QG51AD01
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Järkjärgult seotud olekust vabanev jood oksüdeerib mikroorganismide valke. Laiaspektriline
bakteritsiidne toime ei ole selektiivne. PVP-joodi antibakteriaalne spekter on efektiivne nii
grampositiivsete kui ka gramnegatiivsete mikroorganismide vastu, samuti toimib ta mõnedesse
anaeroobidesse, pärmseentesse, seentesse ja nende spooridesse, ainuraksetesse ja mõnedesse
viirustesse. Preparaat toimib antibakteriaalselt järgmistesse patogeenidesse: stafülokokid, püogeensed
streptokokid, fusobakterid. Oluline on ka toime mükobakteritesse ja bakteroididesse.
Mikroorganismide surmamiseks vajalik ekspositsiooniaeg on 2...5 minutit.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Preparaadi detergentsed omadused tagavad joodikompleksi kiire leviku, preparaat hoiab limaskesta
niisutatuna, kiirendab paranemisprotsesse ja toimib tänu osmootsetele omadustele uterotoonikuna.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Dekspantenool
Glütserool 85%
Nonoksünool 9
Poloksameer 188
Sidrunhappe monohüdriid
Dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Kombineerides erinevate ravimitega võib ilmneda füüsikaline sobimatus (sõltudes kontsentratsioonist,
pH väärtusest, temperatuurist ja valgusest).
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
1 × 150 ml lõõtspudel (polüetüleenist rõhkviaal), mis on pakendatud kartongümbrisesse. Kateeter ei
ole konteineri osa.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
8. MÜÜGILOA NUMBER
1157
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.10.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
September 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Kuuluvus: Retseptiravim