Multivitamin inj 100ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
retinol,tocopherol,nicotinamide,riboflavin,cyanocobalamin,pa

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA11JA89

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

1
[Version 8, 10/2012]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
2
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Multivitamin Injection, süstelahus
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Retinoolpalmitaati (vitamiin A) 15 000 RÜ
Kolekaltsiferooli (vitamiin D3) 1000 RÜ
Tokoferüülatsetaati (vitamiin E) 20 mg
Tiamiinhüdrokloriidi (vitamiin B1) 10 mg
Riboflaviinnaatriumfosfaati (vitamiin B2) 5 mg
Püridoksiinhüdrokloriidi (vitamiin B6) 3 mg
Nikotiinamiidi 35 mg
Dekspantenooli 25 mg
Tsüanokobalamiini (vitamiin B12) 50 µg
Abiaine(d):
Klorokresool 1 mg
Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,1 mg
Butüülhüdroksütolueen (E321) 0,1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, oranž lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, siga, lammas ja kits.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Vitamiinide puudus ning sellest tingitud haigusseisundite ennetamine ning ravi.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
3
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma.
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarseks või subkutaanseks manustamiseks järgnevates annustes:
Hobused ja veised: 20...30 ml
Vasikad, varsad, lambad, sead ja kitsed: 5...10 ml
Võõrdepõrsad ja talled: 2...5 ml
Põrsad kuni 10 kg: 0,5...2 ml
Süstimist võib korrata 10...14 päeva pärast.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinide kombinatsioonid
ATCvet kood: QA11JA89
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Vitamiin A muundatakse silmas retinooliks, samuti on ta vastutav rakumembraanide stabiilsuse eest.
Vitamiin D3 on oluline kaltsiumi ja fosfori plasmakontsentratsioonide reguleerimises. Vitamiin E
toimib antioksüdandina ja vaba radikaalina eriti just rakumembraanide fosfolipiidide küllastumata
4
rasvhapetele.
Vitamiin B1 toimib koensüümina glükoosi ja glükogeeni vähenemisel.
Vitamiin B2 naatriumfosfaat fosforüleeritakse moodustamaks koensüüme riboflaviin-5-fosfaat ja
flaviinadeniindinukleotiid (FAD), mis toimivad vesiniku retsipientide ja doonoritena.
Vitamiin B6 muundatakse püridoksaalfosfaadiks, mis osaleb koos transaminaaside ja
dekarboksülaasidega valkude ja aminohapete metabolismis.
Nikotiinamiid muundatakse olulisteks koensüümideks nikotiinamiid-adeniin-diinukleotiidiks (NAD)
ja nikotiinamiid-adeniin-dinukleotiidfosfaadiks (NADP).
Pantotenool või pantotenoolhape muundatakse koensüümiks A, millel on oluline roll süsivesikute ja
aminohapete metabolismis ning rasvhapete, steroidide ja atsetüül-koensüüm A sünteesis.
Vitamiin B12 on vajalik nukleiinhappe komponentide sünteesiks, vere punaliblede sünteesiks ja
propionaadi metabolismis.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Klorokresool
Butüülhüdroksüanisool (E320)
Butüülhüdroksütolueen (E321)
Propüleenglükool
Dinaatriumedetaatdihüdraat
Polüsorbaat 80
Naatriumhüdroksiid
Sidrunhappe monohüdraat
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
II tüüpi merevaikkollased klaasviaalid, suletud bromobutüülkorkidega ja alumiiniumkattega.
Pakend: 100 ml N1.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
5
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
BT35 6JP
Põhja-Iirimaa
8. MÜÜGILOA NUMBER
1056
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
07.06.2002 / 28.03.2007 / 26.03.2013
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2013
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: Retseptiravim