Nobilis IB+G+ND

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
lindude nakkava bronhiidi viirusvaktsiin+Newcastle'i tõve viirus-/paramüksoviirusvaktsiin+lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI01AA08

TOOTJA:

Intervet International B.V.

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobilis IB+G+ND, süsteemulsioon.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
1 annus (0,5 ml) sisaldab:
Lindude nakkava bronhiidiviiruse (IBV) inaktiveeritud tüve M41: indutseerib 6,0 log
2
HI
ühikut*
Gumboro haiguse viiruse (IBDV) inaktiveeritud tüve D78: indutseerib 14,5 log
2
VN
ühikut**
Newcastle’i haiguse viiruse (NDV) inaktiveeritud tüve Clone 30: indutseerib 4,0 log
2
HI
ühikut 1/50 annuse kohta, või
sisaldab 50 PD
50
ühikut***
*HI -hemaglutinatsiooni inhibeeriv ühik
**VN viiruse neutralisatsiooni ühik
***PD
50
50% nakatatud loomi kaitsev ühik
Adjuvant:
vedel parafiin kuni 0,5 ml.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süsteemulsioon (vesi-õlis).
Homogeenne valge kuni peaaegu valge emulsioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kana.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Sugukarja lindude vaktsineerimine Massachusettsi serotüübi põhjustatud lindude nakkava bronhiidi
viiruse ja Newcastle’i haiguse viiruse vastu; kaitseb tibusid maternaalsete antikehade abil esimestel
elunädalatel lindude nakkavasse bursiiti nakatumise eest.
4.3. Vastunäidustused
Ei ole.
2
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid linde.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kasutajale:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja
turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud
sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui oled juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda
viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.
Arstile:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik
veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja
isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna
lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Süstekohal võib esineda kerge mööduv turse.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada munejatel kanadel ja 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Igale linnule manustatakse 0,5 ml vaktsiini intramuskulaarselt kas rinna- või reielihasesse või
subkutaanselt kaela alumisse ossa.
Vaktsiini manustatakse lindudele vanuses 14…20 nädalat, kuid mitte hiljem kui 4 nädalat enne
oodatavat munemisperioodi.
Optimaalse võimendusefekti saavutamiseks peab eelnema vaktsineerimine lindude nakkava bronhiidi,
lindude nakkava bursiidi ja Newcastle’i elusvaktsiiniga. Parimad tulemused saadakse, kui
inaktiveeritud vaktsiini manustamine toimub vähemalt 4 nädala möödumisel elusvaktsiiniga
vaktsineerimisest.
Enne kasutamist soojendada vaktsiin temperatuurini 15...25 °C.
Loksutada pudelit jõuliselt enne kasutamist ja aeg-ajalt kasutamise ajal.
Tagada, et vaktsineerimisvahendid oleksid puhtad ja steriilsed enne kasutamist.
3
Mitte kasutada kummist osadega vaktsineerimisvahendeid, sest abiaine võib kahjustada teatud tüüpi
kummi.
Kogu sisu kasutada 3 tunni jooksul pärast avamist.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kahekordsel üleannustamisel ei ole täheldatud erilisi tunnuseid. Süstekohal võib esineda kerge turse.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiinid.
ATCvet kood: QI01AA08
Nobilis IB+G+ND on inaktiveeritud vaktsiin, mis sisaldab lindude nakkava bronhiidi viiruse
Massachusettsi serotüübi tüve, lindude nakkava bursiidiviiruse tüve ja Newcastle’i haiguse viiruse
tüve. Antigeenid on surmatud formaliiniga ja suspendeeritud vee baasil vesi-õli adjuvandiga
emulsioonis.
Vaktsiin on mõeldud kanade sugukarja vaktsineerimiseks. Annab kaitse Massachusettsi serotüübi
põhjustatud lindude nakkava bronhiidi viiruse ja Newcastle’i haiguse viiruse vastu; kaitseb tibusid
maternaalsete antikehade abil esimestel elunädalatel lindude nakkavasse bursiiti nakatumise eest.
Antigeenid on seotud vesi-õli emulsiooniga, mis pikendab immuunsuse stimuleerimise aega.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Polüsorbaat 80
Sorbitaanoleaat
Glütsiin
Kerge vedel parafiin
Süstevesi.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 tundi.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2 ºC…8 °C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
4
500 ml (1000 annust ) II tüüpi hüdrolüütilisest klaasist pudelid või polüetüleentereftalaat (PET)
pudelid. Pudel on suletud nitriilkummist korgiga, mis on kaetud alumiiniumkattega.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1261
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 11.06.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.