Nobivac Tricat trio N5

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kasside panleukopeenia viirus-/parvoviirusvaktsiin + kasside kalitsiviirusvaktsiin + kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QI06AD04

TOOTJA:

Intervet International B.V

[Version 7.3.1, 11/2010]
LISA I
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobivac Tricat Trio, lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooniks, kassidele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Doosi (1 ml) kohta:
Lüofilisaat
Toimeained:
kasside elus nõrgestatud kalitsiviirus, tüvi F9: ≥4,6 log
10
PFU
1
;
kasside elus nõrgestatud herpesviirus tüüp 1, tüvi G2620A: ≥ 5,2 log
10
PFU
1
;
kasside elus nõrgestatud panleukopeenia viirus, tüvi MW-1: ≥ 4,3 log
10
CCID
50
2
1
PFU: laiku moodustav ühik
2
CCID
50:
rakukultuuri nakkav doos 50%
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooniks.
Koltunudvalge lüofilisaat.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kasside aktiivseks immuniseerimiseks:
- kasside kalitsiviiruse (FCV) ja kasside herpesviiruse tüüp 1 (FHV) põhjustatud
kliiniliste tunnuste vähendamiseks,
- kasside panleukopeenia viiruse (FPLV) põhjustatud kliiniliste tunnuste, leukopeenia
ja viiruse eritamise ärahoidmiseks.
Immuunsuse teke: FCV ja FHV vastu: 4 nädalat, FPLV vastu: 3 nädalat
Immuunsuse kestus FCV ja FHV vastu: 1 aasta, FPLV vastu: 3 aastat.
4.3. Vastunäidustused
Vaata punkt 4.7
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Maternaalsed antikehad, mis võivad püsida 9...12 nädala vanuseni võivad avaldada
vaktsineerimise efektiivsusele negatiivset mõju. Maternaalsete antikehade olemasolu korral ei
pruugi vaktsineerimine täielikult vältida FPLV nakkusega kaasnevate kliiniliste tunnuste
tekkimist, leukopeeniat ja viiruse eritamist. Juhtudel, kui eeldatakse maternaalsete antikehade
kõrget taset, tuleks vaktsineerimisskeem koostada sellele vastavalt.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Süstekohal võib 1...2 päeva täheldada kerget valulikku turset. 1...2 päeva võib esineda kerge
mööduv kehatemperatuuri tõus (kuni 40°C). Mõnedel juhtudel võib kuni 2
vaktsineerimisjärgset päeva täheldada aevastamist, köha, nõrevoolu ninast ja kerget loidust
või isu vähenemist. Väga harvadel juhtudel võib vaktsiin põhjustada ülitundlikkusreaktsioone
(sügelus, düspnoe, oksendamine, diarröa ja kollaps).
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinuse ja laktatsiooni ajal mitte kasutada, kuna preparaati ei ole testitud tiinetel ega
lakteerivatel kassidel. Elus FPL viirus võib põhjustada tiinetel kassidel sigimisprobleeme ja
poegadel sünnidefekte.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast
ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Kasutada 1 ml lahustit, et muuta lüofilisaat (= 1 doos) manustamiskõlblikuks.
Soojendada vaktsiin toatemperatuurini ja manustada 1ml vaktsiini looma kohta subkutaanselt.
Kasutada steriilset ilma desinfitseerimisvahendi jääkideta süstalt.
Vaktsineerimisskeem:
Baasvaktsineerimine:
Manustada ette nähtud doosis kaks korda 3...4 nädalase vahega.
Esimest korda võib vaktsiini manustada 8...9 nädala vanuselt ja teist korda alates 12.
elunädalast. (Vaata ka punkt 4.4.)
Revaktsineerimine:
Üks doos (1 ml) manustada vastavalt järgmisele skeemile:
Kasside kalitsiviiruse ja kasside herpesviiruse tüüp 1 vastu tuleb kasse revaktsineerida igal
aastal (vaktsiinidega, mis sisaldavad tüvesid F9 ja G2620, kui võimalik).
Kasside panleukopeenia viiruse vastu võib revaktsineerida iga kolme aasta tagant
(vaktsiinidega, mis sisaldavad tüve MW-1 nagu Nobivac Tricat Trio, kui võimalik).
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kümnekordse üledoseerimise korral võib süstekohal täheldada kerget valulikku turset 4...10
päeva vältel.
1...2 päeva vältel võib esineda kerge mööduv kehatemperatuuri tõus (kuni 40,8°C).
Mõningatel juhtudel võib mõne vaktsineerimisjärgse päeva jooksul täheldada üldist
ebamugavustunnet, köha, aevastamist, mööduvat letargiat ja isu vähenemist.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiin kassidele
ATCvet kood: QI06AD04
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks kasside kalitsiviiruse, kasside herpesviiruse tüüp 1
(kasside rinotrahheiidi viirus) ja kasside panleukopeenia viiruse vastu.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Lüofilisaat:
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümidega töödeldud kaseiin
Sorbitool.
Lahusti:
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Kaaliumdihüdrogeenfosfaat
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg:
Lüofilisaat: 33 kuud.
Lahusti: 5 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 30 minutit.
6.4. Säilitamise eritingimused
Lüofilisaat: Hoida külmkapis 2...8°C.
Hoida valguse eest kaitstult.
Lahusti: Kui säilitatakse eraldi lüofilisaadist, võib hoida temperatuuril alla 25°C. Mitte lasta
külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Lüofilisaat: üht doosi sisaldav I tüüpi klaasist (Ph. Eur.) viaal suletud halogeenbutüülkummist
korgiga ja kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
Lahusti fraktsioon: üht doosi sisaldav I tüüpi klaasist (Ph. Eur.) viaal suletud
halogeenbutüülkummist korgiga ja kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
Pakendi suurused: Papp- või plastkarbid 5, 10, 25 või 50 doosi vaktsiini ja lahustiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt
heaks kiidetud desinfitseerivas aines.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1463
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
19. juuni 2006 / 24.10. 2011
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Märtsis 2014
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.