Oxytobel 10RÜ/ml 50ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
oksütotsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QH01BB02

TOOTJA:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

PRINDI SPC

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1. 
VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja 
kassidele  2. 
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml sisaldab: 
 
Toimeaine: 
Oksütotsiin   
16,6 µg (mis vastab 10 RÜ-le oksütotsiinile) 
 
Abiained: 
Kloorbutanoolhemihüdraat 
3,0 mg 
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.  3. 
RAVIMVORM 
 
Süstelahus 
Selge värvitu lahus. 
 
 
4. 
KLIINILISED ANDMED 
 
4.1.  Loomaliigid 
 
Hobune (märad), veis (lehmad), siga (emised), lammas (uted), kits (emased kitsed), koer (emased 
koerad) ja kass (emased kassid). 
 
4.2.  Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Märadel, lehmadel, emistel, uttedel, emastel kitsedel, emastel koertel ja emastel kassidel on ravim 
näidustatud: 
 
•  Sünnitusabis kasutamiseks (emaka kontraktsioonide stimuleerimiseks, et hõlbustada poegimist 
täielikult avanenud emakakaela korral, sünnitusjärgselt emaka involutsiooni soodustamiseks, 
abistamiseks sünnitusjärgsete hemorraagiate peatamisel). 
•  Agalaktia korral piimaeritumise soodustamiseks. 
 
4.3.  Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada obstruktiivse düstookia korral ja/või kui emakakael ei ole avanenud. 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 
 
4.4.  Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Füsioloogilisel tasemel vähendab adrenaliin märgatavalt oksütotsiini toimet emakale või 
piimanäärmetele. Seetõttu ei tohi looma ehmatada, kui soovitakse oksütotsiini täielikku toime 
avaldumist kas piimaeritumise soodustamisel või emaka kontraktsioonide stimuleerimisel. 
 
 
4.5.  Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel 
 
Kui ravimit kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist olla veendunud, et 
emakakael on laienenud hoidmaks ära loote surma ja emaka võimaliku rebenemise. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Rasedad või imetavad naised peaksid preparaadi käsitsemist vältima, sest ravim võib põhjustada 
silelihaste (nt emaka) kontraktsioone. 
Ravimit manustades tuleb vältida juhuslikku iseendale süstimist. 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte 
või pakendi etiketti. 
 
4.6.  Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Ei ole. 
 
4.7.  Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Ravim on vastavalt vajadusele ette nähtud kasutamiseks poegimise ja laktatsiooni ajal. 
Mitte kasutada tiinuse ajal, välja arvatud poegimise ajal. 
 
4.8.  Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
 
Seda veterinaarravimit võib manustada samaaegselt endometriidi raviks kasutatavate 
antibiootikumidega. 
Beetaadrenergiliste retseptorite stimuleerimine võib nõrgendada oksütotsiini toimet emakale ja 
piimanäärmele. 
Sümpatomimeetiliste ainete või teiste vasokonstriktorite samaaegne kasutamine oksütotsiiniga võib 
põhjustada poegimisjärgset hüpertensiooni. 
 
4.9.  Annustamine ja manustamisviis 
 
Manustada subkutaanse või intramuskulaarse süstena. 
 
Märad ja lehmad   
 
 
4…6 ml 
Emised 
 
 
 
 
1…3 ml 
Uted ja emased kitsed 
 
 
1…2 ml 
Emased koerad ja emased kassid 
0,25…1 ml 
 
Agalaktia raviks tuleb kasutada märgitud suuremat annust. 
Aeglase intravenoosse manustamise korral on annus 1/3 ülaltoodud annusest. 
Annuse suurendamine ei põhjusta farmakoloogilise toime proportsionaalset tugevnemist. 
 
4.10.  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Veterinaarravimi ülemäärane annus võib poegimist edasi lükata, põhjustades emaka 
koordineerimatuid kontraktsioone, mis takistab loote edasi liikumist eeskätt mitmike korral. 
Kui ravimit kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist olla veendunud, et 
emakakael on laienenud hoidmaks ära loote surma ja emaka võimaliku rebenemise. 
Üleannuse ravi on palliatiivne ja spetsiifilised antidoodid puuduvad. 
 
 
4.11.  Keeluaeg (-ajad) 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
Piimale: 0 tundi.  5. 
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid ja insuliinid; 
hüpofüüsi tagasagara hormoonid; oksütotsiin 
ATCvet kood: QH01BB02 
 
5.1.  Farmakodünaamilised omadused 
 
Oksütotsiin on hüpofüüsi tagasagara hormoon. See mõjutab oksütotsiinile tundlike silelihaste rütmilist 
kontraktsiooni. Erilist tähtsust omab emaka kontraktsioonide tugevus ja sagedus poegimise alguses. 
Lakteeriva lehma müoepiteeli rakud, mis katavad piimanäärmete alveoole, kontraheeruvad 
oksütotsiini toime tõttu ja piim satub piimajuhadesse. 
Veterinaarravim on steriilne, proteiinivaba sünteetilise oksütotsiini vesilahus süstimiseks, mis vastab 
keemiliselt ja farmakoloogiliselt looduslikule oksütotsiinile. 
 
5.2.  Farmakokineetilised andmed 
 
Pärast manustamist on oksütotsiinil kiire toime, sest füsioloogilised toimed ilmnevad tavaliselt mõne 
minuti jooksul pärast manustamist. Oksütotsiin laguneb väga kiiresti, sest selle jaotumise keskmine 
poolväärtusaeg on ligikaudu 2 minutit, kuigi eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 12 minutit. 
 
 
6. 
FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1.  Abiainete loetelu 
 
Kloorbutanoolhemihüdraat 
Jää-äädikhape 
Etanool 96% 
Süstevesi 
 
6.2.  Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
6.3.  Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva. 
 
6.4.  Säilitamise eritingimused  
 
Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult. 
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). 
Avatult hoida temperatuuril kuni 25 °C. 
 
6.5.  Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
I tüüpi (10 ml, 25 ml) või II tüüpi (50 ml, 100 ml) pruunist klaasist viaalid suletud bromobutüülist 
punnkorgi ja alumiiniumkattega. 
 
Pappkarbis 1 x 10 ml , 5 x 10 ml , 12 x 10 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml 
või 12 x 100 ml. 
Pakitud fooliumisse (hulgipakend) 6 x (1 x 50 ml), 6 x (1 x 100 ml). 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6.  Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  7. 
MÜÜGILOA HOIDJA  
 
Bela-Pharm GmbH & Co. KG 
Lohner Strasse 19 
49377 Vechta 
Saksamaa 
 
 
8. 
MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
1885  9. 
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22.12.2014 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.03.2019  10.  TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2019  MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata.