Pederipra Spray 270ml

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
kloortetratsükliin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QD06AA02

TOOTJA:

Laboratorios HIPRA S.A.

[Version 7.2, 12/2008]
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Pederipra Spray, 20 mg/ml nahasprei, suspensioon.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 ml nahasprei suspensiooni sisaldab:
Kloortetratsükliini (hüdrokloriidina)....... 20 mg
Abiained:
Patentsinine V (E131) 4,47 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Nahasprei, suspensioon.
Tumesinine homogeenne suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer, kass, kodulinnud.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete
nahainfektsioonide raviks.
Kasutusalad: haavad (ka kirurgilised), bakteriaalsed sõrainfektsioonid.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada näopiirkonda.
Mitte lubada loomadel kahjustunud kohta lakkuda 15 minuti jooksul pärast ravimi
manustamist.
Vältida igasugust kontakti kahjustunud pinnaga 5 minuti jooksul pärast ravimi
manustamist.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tetratsükliinide või ravimi ükskõik milliste
abiainete suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning
arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikroobse ravi printsiipe.
Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja
nekrootilised koed.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad
spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid vältima
veterinaarpreparaadiga töötamist. Manustamisel vältida otsest kontakti ravimiga, eriti
selle sissehingamist. Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma. Kokkupuute korral
pesta rohke veega.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Võib esineda lokaalseid nahaärritusi.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi toime kasutamisel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole teada.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne kasutamist loksutada.
Enne ravimi manustamist puhastada kahjustatud ala, eemaldada mustus ja
nekrootilised koed.
Pihustada haigestunud alale kuni selle täieliku katmiseni.
Vajadusel ravimi manustamist korrata vastavalt kahjustatud piirkonna ja haiguskolde
seisundile. Mitte manustada rohkem kui 2 korda päevas.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üledoosist põhjustatud mürgistus on tulenevalt manustamisviisist vähetõenäoline.
Pikaajalise kasutamise korral võib tekkida naha ülitundlikkusreaktsioon, mis kaob
ravimi kasutamise lõpetamisel.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva
Looma hädatapmisel tuleb välistada manustamiskoha sattumine toidutoorme hulka.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: antimikroobsed ained paikseks kasutamiseks,
tetratsükliinid ja selle derivaadid. ATC-vet kood: QD06AA02
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Kloortetratsükliin on tetratsükliinide rühma kuuluv antibiootikum, mis ribosoomide
30S allüksusega liitudes takistab bakterite proteiinide sünteesi. Kloortetratsükliin
toimib gram-negatiivsetesse ja gram-positiivsetesse bakteritesse: Streptococcus spp.,
Haemophilus spp., Klebsiella spp., Clostridium spp, Fusobacterium spp ja samuti
Rickettsia, Chlamydia, Protozoa, Theileria, Eperithozoom ja Anaplasma.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kloortetratsükliin ei imendu naha kaudu.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Veevaba etanool
Etüültselluloos
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Patentsinine V (E131)
Propel 45 (propaan, n-butaan ja isobutaan)
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.
Konteiner on rõhu all.
Kaitsta otsese päikesevalguse ja üle 45ºC temperatuuri eest.
Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Esmane pakend: hermeetiliselt suletud rõhukonteiner, suletud doseerimissulguri ja
plastkapsliga. Teisene pakend: üks rõhukonteiner pakendis (270 ml), mis sisaldab 63
ml nahasprei, suspensiooni ja 137 ml propellenti.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud
veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele. Rõhukonteineri lõhkumine ja põletamine (isegi siis, kui see on tühi)
on keelatud. Mitte pihustada tulle ega hõõguvatele esemetele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170-Amer (Girona) HISPAANIA
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1318
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA
UUENDAMISE KUUPÄEV
08.07.2005/22.09.2010
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
August 2010
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
Kuuluvus: retseptiravim.