Penstrep-400 inj susp 100ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
prokaiinbensüülpenitsilliin+dihüdrostreptomütsiin

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QJ01RA75

TOOTJA:

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS

1
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Penstrep-400, süstesuspensioon veistele, sigadele ja lammastele.
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstesuspensiooni sisaldab:
Toimeaine(d):
Prokaiinbensüülpenitsilliini 200 000 RÜ
Dihüdrostreptomütsiinsulfaati 200 mg, mis vastab 159,7 mg
dihüdrostreptomütsiinalusele.
Abiaine(d):
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 3 mg/ml (antioksüdant)
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219) 1,72 mg/ml (konservant)
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217) 0,11 mg/ml (konservant)
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Valge suspensioon.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, lammas.
4.2. Näidustused,ärates kindlaks vastavad loomaliigid
Prokaiinbensüülpenitsilliini ja dihüdrostreptomütsiini kombinatsiooni suhtes tundlike
mikroorganismide põhjustatud bakteriaalsete segainfektsioonide ravi veistel, sigadel
ja lammastel.
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada loomadele, kellel on teadaolev ülitundlikkus penitsilliinide,
tsefalosporiinide, aminoglükosiidide ja/või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada loomadele, kellel on teadaolevalt esinenud neerutalitluse häireid.
Mitte manustada väikenärilistele, nagu näiteks merisigadel, hamstritel või liivahiirtel.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
2
Mitte ületada soovitatud annust ja ravikuuri pikkust.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele
ning arvestada ametlikke, riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Mitte süstida veeni.
Mitte manustada ravimit subterapeutilistes annustes.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on penitsilliinide, tsefalosporiinide ja/või aminoglükosiidide suhtes
ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või
kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele
võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad
allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja
tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes
tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve,
pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust.
Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning
nõuavad viivitamatut arstiabi. Manustamisel vältida otsest kontakti nahaga. Preparaati
käsitsedes kasutada kindaid.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus jasidus)
Ülitundlikkusreaktsioonid.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada kogu tiinuse ajal.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Mitte kasutada koos teiste bakteriostaatiliste antibiootikumidega (nt
tetratsükliinidega) võimaliku toimete antagonismi tõttu.
Mitte kasutada koos üldanesteetikumide või müorelaksantidega.
Mitte segada teiste preparaatidega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne kasutamist korralikult loksutada.
3
Lihasesiseseks manustamiseks.
Soovitatud ööpäevane annus on 10 000 prokaiinbensüülpenitsilliini ja 10 mg
dihüdrostreptomütsiinsulfaati 1 kg looma kehamassi kohta (mis vastab 1 ml
preparaadile 20 kg kehamassi kohta), 3 päeva jooksul.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade
kehamass, et vältida alaannustamist.
Mitte manustada rohkem kui 10 ml ühte süstekohta.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
Penitsilliinid on harilikult madala toksilisusega, terapeutiline indeks on üle 100 ja
mürgistusjuhtumeid on täheldatud vaid ülisuurte annuste puhul.
Kõik aminoglükosiidid võivad põhjustada erineva raskusastmega oto-, neuro-, ja
nefrotoksilisust. Riskifaktoriteks on pikaajaline ravikuur (üle 7 päeva), mitmekordne
annustamine päevas, elektrolüütide tasakaalu häired, šoki seisund, vanus,
neeruhaiguste olemasolu ja teiste nefrotoksiliste ravimite vastuvõtmise koosmõju.
Dihüdrostreptomütsiini toksiliste annuste puhul blokeerub lihaskonnas
neurotransmissioon (närv-lihas ülekanne). See on haruldane, kuid potentsiaalselt
eluohtlik toksiline efekt, mis võib põhjustada raskeid hingamishäireid.
Üldanesteetikumid ja müorelaksandid võivad tugevdada aminoglükosiidi lihaskonna
neurotransmissiooni blokeeriva toimet. Düspnoe korral tuleb viivimatult manustada
parenteraalselt kaltsiumkloriidi.
Üleannustamisohtu ei ole, kui ravimit manustada vastavalt soovitatud annustele ja
järgida nimetatud erihoiatusi.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele:
Veis, siga, lammas: 30 päeva.
Veis: piimale: 4 päeva.
Mitte manustada lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsete ainete kombinatsioonid süsteemseks
kasutamiseks,
ATCvet kood: QJ01RA75
5.1. Farmakonaamilised omadused
Prokaiinbensüülpenitsilliin on beetalaktaamgruppi kuuluv antibiootikum, mis toimib
bakteritsiidselt peamiselt grampositiivsete bakterite vastu. Beetalaktaamgrupi
antibiootikumid takistavad bakteri rakuseina moodustumist, pärssides viimase
staadiumi peptidoglükaani biosünteesi, kuid lõhustavad vaid kasvavaid rakke.
Dihüdrostreptomütsiin on aminoglükosiidide rühma kuuluv antibiootikum, mis toimib
peamiselt aeroobsete gramnegatiivsete bakterite vastu. Aminoglükosiidid toimivad
bakteritsiidselt, sidudes pöördumatult bakterite ribosoomide 30S alajaotise ning
sekkudes niiviisi mRNA transaktsiooniprotsessi. Valgusüntees pärsitakse ning rakk
sureb.
4
Aminoglükosiidide ja beetalaktaamide (penitsilliinid ja tsefalosporiinid) koos
manustamisel tekib sünergistiiline efekt. Beetalaktaamide tekitatud rakumembraani
lagundav mõju võimaldab aminoglükosiididel paremini rakku tungida.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp. (penitsillinaasi mitte produtseerivad tüved),
Salmonella spp.,
Arcanobacterium pyogenes,
Erysipelothrix rhusiopathiae,
Klebsiella pneumoniae,
Listeria spp.,
Mannheimia haemolytica,
Pasteurella multocida.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Prokaiinbensüülpenitsilliin hüdrolüüsub aeglaselt pärast intramuskulaarset
manustamist ja vereseerumi bensüülpenitsilliini terapeutiline tase püsib kuni 24 tundi.
Imendumise järgselt bensüülpenitsilliin jaotub laialdaselt kogu organismis,
väljaarvatud liikvoris, liigestes, ja piimas. Penitsilliini kõrge kontsentratsioon
saavutatakse neerukoes, maksas ja kopsudes. Penitsilliin läbib platsentaarbarjääri ja
satub loote vereringesse. Lakteeriva lehma piima plasma suhe on umbes 1:5.
Penitsilliin G eritub peamiselt muutumatul kujul uriiniga, nii glomerulaarfiltratsiooni
kui tubulaarsekretsiooni mehhanismide kaudu.
Aminoglükosiidide imendumine on kiire ja praktiliselt täielik pärast intramuskulaarset
manustamist. Aminoglükosiidid on polaarse struktuuriga ained ja nende levik piirdub
peamiselt ekstratsellulaarses vedelikus. Plasma valkudega seondumine on üldiselt
väiksem kui 20% kõigil uuritud liikidel. Pärast parenteraalset manustamist,
saavutatakse efektiivne kontsentratsioon sünoviaal-, perilümfaal-, pleuraal-,
periteoneaal- ja südamepauna vedelikus. Aminoglükosiidid elimineeruvad
organismist glomerulaarfiltratsiooniprotsessis pärast lihasesisest manustamist 24 tunni
vältel 80...90% ulatuses muutumatul kujul uriiniga.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Prokaiinvesinikkloriid
Naatriumtsitraat
Polüvidoon K15
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
5
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 1 aasta.
Kõlblikkusaegrast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
6.4. ilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C … 8°C).
Mitte lasta külmuda.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
100 ml läbipaistev klaaspudel (II tüüp) bromobutüülkummist korgi ning
alumiiniumist kattega.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite
või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald
Harjumaa 74013
Eesti
Tel.: +372 6 005 005
8. MÜÜGILOA NUMBER
1582
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.01.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.12.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2016
6
MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.