Vetofol inj 10mg/ml 20 ml N1

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
propofool

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QN01AX10

TOOTJA:

Norbrook Laboratories Limited

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vetofol, 10 mg/ml süsteemulsioon kassidele ja koertele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Propofool 10,0 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süsteemulsioon.
Valge homogeenne emulsioon ilma nähtavate piiskadeta või võõrosakesteta.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer ja kass.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Vetofol on näidustatud kasutamiseks koertel ja kassidel lühitoimelise veenisisese üldanesteetikumina
lühikeste protseduuride jaoks kestusega kuni 5 minutit; üldanesteesia indutseerimiseks ja säilitamiseks
kasutades toime saamiseks täiendavaid annuseid; üldanesteesia indutseerimiseks juhul, kui anesteesia
säilitamiseks kasutatakse inhalatsioonianesteetikume.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Vetofol süstelahuse liiga aeglasel manustamisel võib kujuneda ebapiisav anesteesia tase.
Viaali loksutada enne avamist ettevaatlikult, kuid põhjalikult. Mitte kasutada, kui pärast ettevaatlikku
loksutamist jääb kihistumine püsima.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Anesteesia induktsioonil võib esineda sarnaselt teiste veenisiseselt manustatavate anesteetikumidega
kerget hüpotensiooni ja mööduvat apnoed.
Preparaadi liiga kiirel süstimisel võib esineda kardiopulmonaalset depressiooni (apnoe, bradükardia,
hüpotensioon).
Vetofol süstelahust kasutades peavad olema käepärast vahendid hingamisteede avatuse, kunstliku
ventilatsiooni ning hapnikuga rikastamise tagamiseks.
Nagu ka teiste veenisiseselt manustatavate anesteetikumidega, tuleb kasutada ettevaatusega koertel ja
kassidel, kellel esineb südame-, respiratoor-, neeru- või maksahäireid või hüpovoleemilistel või
kurnatud loomadel.
Hurtadel võib võrreldes teiste koeratõugudega anesteesiast taastumise aeg olla natuke pikem.
Manustamisel kasutada aseptilist tehnikat, kuna preparaat ei sisalda antimikroobset säilitusainet.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
See on tugevatoimeline ravim: hoolikalt vältida juhuslikku süstimist iseendale. Süstlanõel hoida kuni
süstimismomendini kaetuna.
Nahale ja silma sattunud pritsmed pesta koheselt.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ning näidata arstile pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
Nõuanne arstile: Mitte jätta patsienti järelvalveta. Hoida hingamisteed vabana ning teostada
sümptomaatilist ja toetavat ravi.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Kõrvaltoimed indutseerimise, anesteesia säilitamise ja taastumise ajal on harvaesinevad. Induktsioonil
on väikesel hulgal loomadel täheldatud üldiselt kerget, minimaalset erutuvust. Taastumise faasis on
väikesel hulgal loomadel täheldatud oksendamist ning erutuvust. Nagu ka teiste anesteetiliste ainete puhul
tuleb arvestada respiratoor- ja kardiovaskulaarse depressiooniga.
Kliinilistes uuringutes kassidega täheldati väikesel hulgal loomadel induktsiooni ajal mööduvat apnoed
ning taastumise ajal käpa/näo lakkumist.
Kliinilistel uuringutel koertega täheldati induktsiooni ja anesteesia säilitamise ajal mööduvat apnoed.
Kui enne indutseerimist esineb hingeldust, võib see kesta kogu järgneva anesteesia ja taastumise aja.
Tahtmatu perivaskulaarne manustamine põhjustab harva lokaalseid koereaktsioone.
Korduv anesteesia kassidel propofooliga võib põhjustada oksüdatiivset kahjustust. Samuti võib pikeneda
taastumisperiood. Kahjustuse oht väheneb kui korduva anesteesia korral on süstimisintervall pikem kui 48
tundi.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Propofooli ei ole kasutatud tiinetel koertel ja kassidel kui tiinust kavatsetakse säilitada, kuid on edukalt
kasutatud induktsiooniks enne keisrilõike tegemist emastel koertel.
Propofooli ohutus loodetel/vastsündinutel ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt tõestatud.
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Propofooli on kasutatud koos teiste tavapäraste anesteesias kasutatavate premedikamentidega, nagu
näiteks atropiin, atsepromasiin, diasepaam; inhalatsiooniainetega nagu näiteks halotaan,
lämmastikoksiid, enfluraan ja analgeetikumidega nagu näiteks petidiin, buprenorfiin. Farmakoloogilist
sobimatust ei ole täheldatud.
Enne manustamist ei tohi emulsiooni segada teiste ravimitega või infusioonilahustega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Preparaat on näidustatud intravenoosseks manustamiseks koertele ja kassidele. Viaali tuleb enne
avamist korralikult loksutada. Preparaati ei tohi kasutada, kui esinevad silmaga nähtavad muutused või
võõrosakesed.
Indutseerimine: induktsiooni annus arvutatakse välja vastavalt kehamassile ning seda võib toime
saavutamiseks manustada 10 kuni 40 sekundi jooksul. Induktsiooni annust vähendatakse premedikamentide
kasutamisel. Juhul kui loomadele on eelnevalt manustatud α -2 agoniste nagu medetomidiin, tuleb propofooli
annust (sarnaselt teiste veenisiseselt manustatavate anesteetikumidega) vähendada kuni 85% võrra (näiteks
6,5 mg/kg premedikatsioonita koertele ja 1,0 mg/kg α -2 agonist tüüpi premedikatsiooniga koertele).
Järgnevad annused on juhisteks ning praktikas tuleb annus kohandada vastavalt kliinilisele vastusele.
Keskmised induktsiooni annused koertele ja kassidele, kas siis premedikatsioonita või
premedikatsiooniga koos mitte α -2 agonist trankvilisaatoriga (nagu näiteks atsepromasiin) või α -2
agonistiga, on järgnevad:
Annus
(mg/kg kehamassi kohta)
Annuse maht
(ml/kg kehamassi kohta)
Koerad
Premedikatsioonita
Premedikatsiooniga
- Mitte α-2 agonistiga
- α -2 agonistiga
6,5 mg/kg
4,0 mg/kg
1,0 mg/kg
0,65 ml/kg
0,40 ml/kg
0,10 ml/kg
Kassid
Premedikatsioonita
Premedikatsiooniga
- Mitte α -2 agonistiga
- α -2 agonistiga
8,0 mg/kg
6,0 mg/kg
1,2 mg/kg
0,8 ml/kg
0,60 ml/kg
0,12 ml/kg
Anesteesia säilitamine: kui anesteesiat säilitatakse lisaannustega, varieerub annus loomade kaupa.
Lisaannuseid tuleb manustada toime saamiseks. Annused vahemikus 1,25 – 2,5 mg (0,125 – 0,25 ml) kg
kehamassi kohta hoiavad anesteesiat kuni 5 minutit.
Anesteesia säilitamine inhalatsiooniainetega: kui üldanesteesia säilitamiseks kasutatakse inhalatsiooniaineid,
näitab kliiniline kogemus, et vaja võib minna suuremaid inhalatsiooniaine algkontsentratsioone, kui tavaliselt
barbituraatide nagu näiteks tiopentaaliga indutseerimise järgselt.
Pidev ja pikemaajaline manustamine võib aeglustada taastumist, eelkõige kasside puhul.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Juhuslik üleannustamine võib põhjustada kardiorespiratoorset depressiooni. Respiratoordepressiooni
tuleks ravida hapnikuga kunstliku ventilatsiooni abil. Kardiovaskulaarne depressioon vajab plasma
mahu suurendajate ja vasopressorite kasutamist.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: anesteetikumid
ATCvet kood: QN01AX10
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Propofool (2,6 di-isopropüülfenool, Diprivaan; ICI 35868) - mittebarbituraatne üldanesteetikum - on
asendatud isopropüülfenool, mida kasutatakse anesteesia indutseerimiseks ja säilitamiseks. Propofool
on lühitoimeline veenisisene üldanesteetikum lühikeste, kuni 5 minutit kestvate protseduuride
läbiviimiseks. Taastumine anesteesiast on tavaliselt kiire.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Ühekordse koguannuse manustamise järgselt on verenäitajad iseloomustatavad kiire jaotumisfaasiga
ja kiire eliminatsioonifaasiga. Mitmekordsete igapäevaste annustamiste järel ei ole täheldatud veres
akumuleerumist. Metaboliitide peamine elimineerimine kehast toimub uriiniga väljutades.
Vetofol, 10 mg/ml süsteemulsiooni veenisisese manustamise järgselt koertele annuses 6,5 mg propofooli
kg kehamassi kohta on täheldatavad järgmised parameetrid: jaotusruumala 0,938 ± 0,0896 L/kg,
(alfa) 1,61 ± 0,239 minutit ja T½ (beeta) 29,5 ± 7,06 minutit.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Letsitiin
Glütserool
Rafineeritud sojaoaõli
Naatriumhüdroksiid
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
Hoida viaali välispakendis.
Hoida viaale püstises asendis.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Vetofol süstelahus on 20 ml ja 50 ml I tüüpi läbipaistvast klaasist viaalides, mis on suletud
bromobutüülkorkide ja alumiiniumkatetega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down
BT35 6JP
Ühendkuningriik
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1629
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 01.12.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 24.01.2014
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Jaanuar 2014
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Kuuluvus: Retseptiravim