Vitamin AD3E bela-pharm inj.100ml 1tk.

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
retinool+tokoferool+kolekaltsiferool

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA11JA81

TOOTJA:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vitamin AD
3
E bela-pharm, süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
retinoolpalmitaat 176,47 mg
(vastab 300 000 RÜ A-vitamiinile)
kolekaltsiferool 100,0 mg
(vastab 100 000 RÜ D
3
-vitamiinile)
α-tokoferoolatsetaat (E-vitamiin) 50,00 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Selge, kollane lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, siga, koer.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Vitamiinide A, D
3
ja E puuduse ning sellest tingitud haigusseisundite ravi.
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
4.4. Erihoiatused <iga loomaliigi kohta>
Ei ole.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole teada.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboriloomadel on pärast vitamiin-A liigset manustamist täheldatud teratogeenset toimet.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Subkutaannseks või intramuskulaarseks manustamiseks.
Hobune: 2…4 ml
Varss: 0,4…1 ml
Veis: 5 ml
Vasikas: 2 ml
Siga: 1 ml
Põrsas (kuni 10 kg): 0,1…0,2 ml
Võõrdepõrsas: 0,2…0,4 ml
Koer (≤ 10 kg): 0,05 ml
Koer (11 – 20 kg): 0,08 – 0,12 ml
Koer (21 - 30 kg): 0,15 – 0,2 ml
Koer (31 - 50 kg): 0,3 ml
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
A-vitamiini märkimisväärne üleannustamine võib põhjustada hüpervitaminoosi, mille sümptomiteks
on uimasus, liikumishäired ja oksendamine.
Üleannustamisel tiinetel loomadel, eriti tiinuse varases järgus, on täheldatud loote imendumise,
surnultsündide ja väärarendite sagenemist.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinide kombinatsioonid
ATCvet kood: QA11JA
5.1. Farmakodünaamilised omadused
A-vitamiin (retinool)
A-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin ja kuulub vitamiinide hulka, mis nagu steroidhormoonidki
mõjutavad geenide ekspressiooni. See seletab tema tähtsust kasvus, rakkude diferentseerumises,
mitmetes isas- ja emasloomade ning inimeste sigimisprotsessides, nägemises, luude arengus ja keha
immuunvastuses.
Nii vaegus kui ka liig viivad eelmainitud funktsioonide tõsiste häireteni.A-vitamiini sisaldus plasmas
on range homeostaatilise kontrolli all ja avaldub loomadel selgelt ainult äärmusliku puuduse või liia
korral.
Maks on A-vitamiini biotransformatsioonis keskse tähtsusega kui peamine A-vitamiini säilitamise
koht.
Põhinedes selle tugevale morfogeneetilisele toimele on A-vitamiini oksüdatiivne analoog –
retineenhape – võimalik teratogeenne aine. Ka retinool- ja retinüülestrite üleannustamise järel on
täheldatud loomadel teratogeenseid toimeid.
Retinooli kantserogeensuse või mutageensete omaduste kohta ei ole viiteid.
D
3
-vitamiin (kolekaltsiferool)
D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin ja kuulub vitamiinide hulka, mis nagu steroidhormoonidki
mõjutavad geenide ekspressiooni. D-vitamiin on oluline organismi kaltsiumi ainevahetuse
reguleerimisel. Enamikel loomaliikidel, eriti kodulindudel, on D
3
-vitamiin aktiivsem kui D
2
-vitamiin
(ergokaltsiferool). D
3
-vitamiini kantserogeensuse või mutageensete omaduste kohta ei ole viiteid.
E-vitamiin (α-tokoferool)
E-vitamiin kuulub rasvlahustuvate vitamiinide rühma. Tokoferoolid on olulised füsioloogilised
antioksüdandid. E-vitamiin kaitseb küllastumata rasvhappeid (nt tsütoplasma- ja
mitokondrimembraani lipiide) oksüdatsiooni vastu.
Antioksüdatiivsete omaduste kõrval stimuleerib E-vitamiin arahhidoonhappest prostaglandiin E
moodustumist ja pärsib vere hüübimist. Kaitstes leukotsüüte ja makrofaage, toetab see fagotsütoosi ja
stimuleerib immuunvastust.
E-vitamiini vaegus soodustab lihasdüstroofiat, eksudatiivset diateesi, entsefalomalaatsiat ja
maksanekroosi.
Küllastumata rasvhapete liig toetab E-vitamiini vaegusest tingitud sümptomeid.
E-vitamiinil on vähene toksilisus, ainult ülisuurtes annustes on täheldatud kasvu peetumist.
E-vitamiini teratogeensete, kantserogeensete või mutageensete omaduste kohta ei ole viiteid.
5.2. Farmakokineetilised andmed
A-vitamiin
Pärast ühekordset parenteraalset manustamist annuses 1 x 10
6
RÜ veistele täheldati A-vitamiini
plasmaväärtuste suurenemist. Loomadel, kellele manustati tavaannuses A-vitamiini, suurenesid
plasmaväärtused 2 päeva jooksul algväärtuselt 160 ±37 µg/l väärtuseni 8641 ±1593 µg/l ja langesid
tagasi algväärtuseni 8 päeva jooksul. A-vitamiin transporditakse maksa, kus seda säilitatakse.
Eritumine toimub glükuroniididena sapiga. Peensooles molekul jaguneb ja A-vitamiin imendub uuesti
(enterohepaatiline ringe). Osa A-vitamiinist eritub uriiniga.
D
3
-vitamiin (kolekaltsiferool)
D
3
-vitamiin võib moodustuda nahas eelühenditest UV valguse toimel või seda võib manustada
kolekaltsiferoolina. Lümf transpordib selle maksa, kus D
3
-vitamiin hüdroksüülitakse bioloogiliselt
aktiivseteks hüdroksüülühenditeks. Neerudes moodustuvad 1,25- ja 24,25-dihüdroksü-D
3
-vitamiin.
Suurimat bioloogilist toimet omab 1,25-dihüdroksü-D
3
-vitamiin (kaltsitriool).
E-vitamiin (α-tokoferool)
Pärast parenteraalset manustamist transporditakse E-vitamiin lümfiga veresoontesse ja maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutatakse 4…9 tunniga. Veres on E-vitamiin peamiselt seotud
β-lipoproteiinidega. E-vitamiin kuhjub maksas, südamelihases, rasvkoes ja neerupealistes. Suurem osa
E-vitamiinist eritub maksa kaudu sapiga, ülejäänud osa uriiniga.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Keskmise ahelaga triglütseriidid.
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
100 ml bromobutüülist punnkorgiga, alumiiniumist kattega II hüdrolüütilise klassi klaasviaalid, mis
on pakitud karpi N1, N6, N12.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
bela-pharm GmbH & Co.KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Saksamaa
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1994
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 30.09.2016
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
veebruar 2017
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.