Vitamin AD3E forte 100ml 1TK

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
retinool+tokoferool+kolekaltsiferool

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA11JA81

TOOTJA:

Alfasan International B.V

PRINDI SPC

[Version 8, 10/2012]               
 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
                      1.  VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
VITAMIN AD3E FORTE, süstelahus  2.  KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
1 ml süstelahust sisaldab: 
 
Toimeained: 
A-vitamiini  
 
 
500 000 RÜ 
D3-vitamiini    
 
75 000 RÜ 
E-vitamiini (atsetaati)    
50 mg 
 
Abiaine(d): 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.  3.  RAVIMVORM 
 
Süstelahus. 
Selge, kollane lahus.  4.  KLIINILISED ANDMED 
 
4.1. Loomaliigid 
 
Hobune, veis, lammas, kits, koer, kass. 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Vitamiinide A, D3 ja E puudus ning sellest tingitud haigusseisundid. 
 
4.3. Vastunäidustused 
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Ei ole. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel: 
 
Ei rakendata. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: 
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või 
pakendi etiketti. 
Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma.  
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.  4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Ei ole teada. 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ei ole teada. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis 
 
Ühekordselt intramuskulaarselt või subkutaanselt manustatuna: 
Hobune, veis: 5 ml 
Varss, vasikas: 2 ml 
Lammas, kits:  3 ml 
Koer, kass: 0,5 ml 
 
 4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) 
 
Ei ole teada. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad) 
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
Piimale: 0 päeva. 
Koer, kass: ei rakendata.  5.  FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid 
ATCvet kood: QA11JA81 
 
A-vitamiin, rasvlahustuv vitamiin on vajalik looma kasvuks, epiteelkoe arenguks ja säilitamiseks ning 
nägemisprotsessis, eriti hämaras valguses. D-vitamiini koostisosad on rasvas lahustuvad steroolid, mis 
on vajalikud kaltsiumi õigeks regulatsiooniks ja fosfaadi homöostaasiks ja luude mineralisatsiooniks. 
E-vitamiini (rasvlahustuv vitamiin) peamine roll on polüsatureerimata rasvhapete oksüdatsiooni 
vältimine. E-vitamiin reageerib vabade radikaalidega, mis on rakumembraanide oksüdatiivse 
lagunemise põhjuseks, ilma et protsessi käigus tekiks teisi vabu radikaale.  6.  FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1. Abiainete loetelu 
 
Sojaõli  
 
6.2. Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
6.3. .Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
Pruun klaasviaal (tüüp II) mahuga 100 ml. Viaalil on butüülkummist kork, mis on kaetud 
alumiiniumiga. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende 
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.  7. MÜÜGILOA HOIDJA  
 
Alfasan International BV 
P.O. Box 78 
3440 AB Woerden 
Holland  8.  MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
1474  9.  ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
08.06.2007 / 26.03.2013  10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Märts 2013  TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. 
 
Kuuluvus: Retseptiravim