Vitamin E+Selen vet 100ml 1tk

lockHindade nägemiseks logige sisse
TOIMEAINE:
tokoferool+naatriumseleen

RAVIMI KUULUVUS:

R

ATC KOOD:

QA11JB83

TOOTJA:

V.M.D. N.V.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vitamin E + Selen vet, süstelahus veistele, sigadele ja lammastele
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Vitamiin E (α-tokoferoolatsetaat) 100 mg
Seleen (veevaba naatriumseleniidina) 0,6 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Värvitu kuni kollakas, kergelt opalestseeruv lahus.
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Veis (vasikas), siga, lammas.
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Vitamiin E ja seleeni vaeguse vältimine.
Müopaatia-düspnoe sündroom vasikatel (valgelihastõbi), lihaste degeneratsioon sigadel ja lammastel.
4.3. Vastunäidustused
Soovitatud annuste manustamisel ei ole teada.
4.4. Erihoiatused
Kasutada steriilseid materjale ja enne süstimist desinfitseerida süstimiskoht.
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Erihoiatused puuduvad, kui kasutada vastavalt juhendile.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida juhuslikku enesele süstimist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult
arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Soovitatud annuste manustamisel ei esine lokaalseid ega üldisi reaktsioone.
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Kliinilised uuringud ravimi kasutamise kohta tiinetel loomadel puuduvad, seetõttu tuleb antud
veterinaarravimit tiinuse ajal kasutada vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte
hinnangule.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Lihasesiseseks manustamiseks.
Müopaatia profülaktika: 1 ml süstelahust 10 kg kehamassi kohta. Vajadusel võib manustamist korrata
15 päeva pärast annusega 0,5 ml süstelahust 10 kg kehamassi kohta.
Vaegusseisundite ravi: 1 ml süstelahust 5 kg kehamassi kohta. Vajadusel võib manustamist korrata 15
päeva pärast annusega 0,5 ml süstelahust 5 kg kehamassi kohta.
Mitte manustada rohkem kui 15 ml süstelahust ühte süstekohta.
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamise korral on esimesed nähud tingitud seleenimürgistusest ja need on seotud
kesknärvisüsteemiga (pimedaksjäämine, vestibulaarhäired). Apnoe esineb hilisemas staadiumis.
Nende nähtude ilmnemisel alustada kohe sümptomaatilise raviga.
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid mineraalainetega.
ATCvet kood: QA11JB83.
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Vitamiin E
Vitamiin E on bioloogiliselt aktiivsete tokoferoolide rühma üldnimetus, millest α
į
-tokoferool on üks
tähtsamaid.
Vitamiin E toimib antioksüdandina, neutraliseerides vabasid radikaale (vabade radikaalide püüdja) ja
takistades polüküllastamata rasvhapete (membraanilipiidide) peroksüdatsiooni. Vitamiin E võib
kergesti ja kiiresti loovutada vesinikuiooni (H
+
), mis omakorda võib reageerida lipiidperoksiidi
radikaalidega.
Oma lipofiilse iseloomu tõttu toimib vitamiin E rakumembraanidele. Ta moduleerib mitmeid
füsioloogilisi protsesse, kaasa arvatud membraani struktuuri ja stabiilsust. Vitamiin E stimuleerib
heemituuma sünteesi, soodustades sel teel kaudselt heemproteiinide (hemoglobiin, müoglobiin,
tsütokroomid ja heemproteiini katalaas) produktsiooni. Sel viisil välditakse oksüdatsioonireaktsiooni
kõrvalproduktide akumulatsiooni. Kõrvalproduktid võivad vallandada vabadest radikaalidest
põhjustatud kahjustuste kaskaadi.
Seleen
Sellel mikroelemendil on samuti antioksüdatiivne toime. Nagu vitamiin E, stabiliseerib ka seleen nii
mitokondrite kui ka mikrosoomide membraane, inhibeerides lipiidide peroksüdatsiooni, takistades
seeläbi vabade radikaalide moodustumist. Seleen selenotsüsteiini kujul on osa kõikides kudedes
esinevast glutatiooni peroksüdaasist. See ensüüm avaldab oma peamist toimet (tsüto)plasma
vesifaasile. See on organismi primaarne kaitse lipiidide peroksüdatsiooni vastu, samal ajal kui
vitamiin E omab sekundaarset kaitset.
Glutatiooni peroksüdaas katalüüsib glutatiooni ja peroksiidide vahelist reaktsiooni, mis viib viimaste
lagunemiseni, takistades seega radikaalide edasist moodustumist. Seleen mängib oksüdeerija-
redutseerija osa ka südamelihases ja skeletilihastes: arvatakse, et see seondub siin heemproteiiniga
sarnaselt tsütokroom C-ga.
Vitamiin E koos seleeniga
Kombineerituna mõlemad ained täiendavad, kuid ei asenda üksteist, sest neil on erinev toimelaad:
vitamiin E on aktiivsem membraanides, seleen on aktiivsem plasmas ja tsütoplasmas.
5.2. Farmakokineetilised andmed
Vitamiin E imendub süstekohast kiiresti, transporditakse organismi vereringega (seondub
lipoproteiinidega) ja säilitatakse peaaegu kõikides kudedes, millest see aeglaselt vabaneb vastavalt
vitamiin E vajadusele. Vitamiin E sisaldus varieerub erinevates kudedes ja erinevatel loomaliikidel.
Parenhümatoossetes kudedes säilub vaid väike osa vitamiinist E, samal ajal kui rasvkoes säilub selle
põhiosa. Vitamiin E läbib platsentat ja seetõttu koguneb loote kudedes. Pärast i.v. süstimist eritub 70
...
80% annusest maksa kaudu esimese nädala jooksul, ülejäänu elimineerub uriiniga metaboliitidena
(tokoferoonhappe glükuroniidi ja α
-laktoonglükuroniidina).
Seleen imendub pärast lihasesisest süstimist aeglaselt. Ta seondub vereringes täielikult valkudega (-
ja β-globuliinifraktsiooni lipoproteiinid). Vereringega transporditakse seleen kõikidesse kudedesse,
noortel loomadel peamiselt kõige aktiivsematesse kudedesse. Akumuleerumine toimub neerudes (4
korda rohkem kui maksas ühe päeva jooksul pärast manustamist), maksas, põrnas ja kopsudes.
Enamikes kudedes luuakse varud umbes ühe kuuga. Neerudes toimub protsess palju kiiremini ja
seetõttu toimib see ilmselt vahetu seleeni reservuaarina. Seleen siseneb erütrotsüütidesse ja
leukotsüütidesse. Ta jääb erütrotsüütidesse umbes 120 päevaks, mis võrdub nende rakkude
elutsükliga. Seleen läbib platsentaarbarjääri seni, kuni seleenivarud emal ja lootel tasakaalustuvad.
Seleen siseneb ka selenotsüsteiini, selenometioniini ja selenoleutsiini kujul koevalkudesse. Seega
siseneb seleen ka heemproteiinidesse (hemoglobiin, tsütokroom C, müoglobuliin), lihasevalkudesse
(müosiin) ja tuumavalkudesse.
Seleen elimineerub vereplasmast aeglaselt. Ta moodustab komplekse glutatiooniga ja eritub:
- trimetüülseleenioonina (neerude kaudu),
- metalli seleniididena ja seleenina (väljaheites),
- lenduvate metüülseleniididena (hingamise kaudu).
Lihtmaoga loomadel toimub eritumine peamiselt neerude kaudu, mäletsejalistel aga toimub eritumine
peamiselt väljaheitega. Üldiselt muutub suuremate seleeni kontsentratsioonide puhul neerude kaudu
eritumine mõlemat tüüpi loomade juures proportsionaalselt tähtsamaks.
Lakteerivatel loomadel eritub seleen piimaga. Pärast seleeni parenteraalset manustamist vasikatele,
lambatalledele ja põrsastele suureneb seleeni kontsentratsioon maksas. Elimineerumine toimub
aeglaselt.
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Bensüülalkohol
Naatriumlaurüülsulfaat
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat
Makrogoolglütseroolritsinolaat
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter
Süstevesi
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Merevaikkollane II tüüpi klaasviaal, suletud kummist punnkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml või 12 x 100 pappkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
7. MÜÜGILOA HOIDJA
V.M.D. n.v.
Industrieterrein
Hoge Mauw 900
2370 Arendonk
Belgia
8. MÜÜGILOA NUMBER
1377
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.03.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 07.07.2016
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2020
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.